2018. aastast muutub tulumaksuseadus, mille uusi nüansse käisid Maksu- ja Tolliameti esindajad ka kliinikumis tutvustamas. Huvi loengute vastu oli suur ning kuulajad said kohapeal esitada just neid puudutavaid küsimusi.


Alates 1. jaanuarist 2018 kehtib kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr ning kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionitele ja kutsehaigushüvitistele.


2018. aastal on oluline eristada kolme sissetulekute gruppi:


Tulu kuus kuni 1200 eurot      Maksuvaba tulu kuni 500 eurot
Aastatulu kuni 14400 eurot      Maksuvaba tulu kuni 6000 eurot

Tulu kuus 1200–2100 eurot     500 – 500 ÷900 × (brutotasu –1200)
Aastatulu 14400–25200 eurot   6000 – 6000 ÷ 10 800 × (aastatulu summa – 14400)

Tulu kuus üle 2100 eurot         Maksuvaba tulu 0 eurot
Aastatulu üle 25200 eurot

 

Kõige keerulisem ja enim tähelepanu nõudev tulude grupp on teine, kus tulumaksuvaba määr arvutatakse välja valemi abil.
maksuvaba tulu tabel2

Tabel 1. Tulumaksu vaba tulu (MVT) erinevate brutotulude puhul ühes kalendrikuus


Maksu- ja Tolliameti esindaja Ülla Käen möönab, et esialgu võib uus kord tunduda keerulisem kui seni kehtinu, ent kuna tulumaksu näol on tegemist n-ö eraisiku maksuga, suureneb inimese enda roll oma tulude arvestamisel ja planeerimisel. „Seadus on meile kõikidele täitmiseks ja ennekõike rõhutaks siiski muutuse positiivset külge – väga paljud Eesti inimesed võidavad uue kehtima hakkava seadusega,“ selgitab Ülla Käen.


Seni kehtis Eestis kõikidele sissetulekutele ühtne tulumaksuvaba määr, 180 eurot kuus, olenemata palga suurusest, palga muutumisest ja teistest sissetulekutest aasta jooksul. Uuest aastast on oluline teada, millised tulud arvatakse maksuvaba tulu suuruse arvestamisel aastatulude hulka ja millised mitte.


Aastatulu hulka arvatakse tulumaksuga maksustatavad tulud: töötasu ja muu tasu (preemia, puhkusetasu, toetus, haigushüvitis vm), võlaõigusliku lepingu alusel saadud tasu, ettevõtlustulu, kasu kinnisvara, väärtpaberite, metsamaterjali või raieõiguse võõrandamisest, rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intress, dividend, pensionid, maksustatavad toetused ja stipendiumid, vanemahüvitis või muu maksustatav tulu.


Aastatulu hulka ei arvestata maksuvabasid tulusid: hüvitised, toetused (sh lapsetoetus, lapsehooldustoetus, sünnitoetus, puudetoetus vm), Töötukassa poolt makstav töövõimetoetus, maksuvabad stipendiumid ning maksuvabastused (nt eluaseme või isiklikus tarbimises oleva vallasasja müük), mida füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ei deklareerita.
Kõik tulud (v.a dividendid) tuleb arvesse võtta brutosummana ehk koos tulumaksu, kohustusliku kogumispensioni summa ja töötuskindlustusmaksega.


Mitu sissetulekuallikat


Tähelepanelikkust nõuavad juhud, kui inimene töötab mitmel töökohal, saab pensioni, tema palk on muutuv või ta saab aasta jooksul ootamatu tulu. Kõik sissetulekute summad tuleb liita, sest need mõjutavad aastase tulumaksuvaba määra väljaarvutamist.


Töötasu ja pension. Tulumaksuseaduse muudatusega kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele, mistõttu tuleb töötavatel pensionäridel otsustada, kas nad soovivad tulumaksuvaba määra arvestamist kasutada tööandja poolt tehtavate väljamaksete puhul või Sotsiaalkindlustusameti väljamaksete puhul. Töötaval pensionäril, kes saab nii pensioni kui ka töötasu alla 500 euro, on õigus maksuvaba tulu rakendada kahes kohas ja esitada avaldus nii tööandjale kui ka Sotsiaalkindlustusametile. Oluline on silmas pidada, et töötav pensionär saab tööandja ja Sotsiaalkindlustusameti vahel jagada maksuvaba tulu 500 euro ulatuses.


Töötasu mitmelt tööandjalt. Kui töötaja saab brutotöötasu mitmelt tööandjalt igakuiselt kokku üle 1200 euro, siis tuleb tal endal brutotöötasud liita ja tulusummale vastav maksuvaba tulu leida. Kuna kliinikum ei tea töötaja teisi sissetulekuid (nt teiselt tööandjalt teenitud töötasu), siis tuleb ühte tööandjat teavitada sellest, kas loobutakse maksuvaba tulu arvestamise õigusest täielikult või osaliselt.


Kui brutotöötasu mitmelt tööandjalt on üle 2100 euro kuus, siis maksuvaba tulu rakendada ei saa, seega tuleb esitada taotlus maksuvaba tulu mitte rakendamiseks Töötamisel mitme tööandja juures peab kuumäära alusel sotsiaalmaksu maksma see tööandja, kes on valitud tulumaksu kinnipidamisel maksuvaba tulu rakendajaks. Eriti oluline on esitada maksuvaba tulu avaldus ka juhul, kui maksuvaba tulu on 0.


Muutuv töötasu. Kui on ette teada, et töötasu võib aasta jooksul muutuda (nt meditsiinitöötajate palgakokkulepe), töötajal on õigus saada preemiat, tulemustasu vm, siis tasub maksuvaba tulu arvesse võtmisel olla pigem konservatiivsem. Isegi kui seadusest tuleneva valemi järgi on lubatud maksuvaba tulu arvestada nt 200 eurot kuus, tasub tööandjale esitada avaldus nt 100 eurot kuus arvestamiseks. Nii väldib töötaja tuludeklaratsiooni alusel 1. juuliks 2019 tulumaksu juurde maksmist. Samas, kui töötaja maksab aasta jooksul tulumaksu rohkem, saab ta 2. aprilliks 2019 esitatava tuludeklaratsiooniga enammakstud tulumaksu tagasi. Seda ka juhul, kui tööandjal on palutud maksuvaba tulu üldse mitte arvestada.


Ootamatu tulu aasta jooksul. Kui tööandja on aasta jooksul rakendanud maksuvaba tulu 500 eurot kuus, aga aasta jooksul on lisandunud näiteks kasu vara müügilt, siis tuludeklaratsiooni koostamise järgselt tuleb tulumaksu juurde maksta 6000 eurolt ehk 1200 eurot ja lisaks 20% vara võõrandamisest saadud kasult, kui palk ja kasu kokku on suurem kui 25 200 eurot.


Maksuvaba tulu avaldus


Kõikidel kliinikumi töötajatel tuleb teha oma valik maksuvaba tulu rakendamise kohta, sest maksuvaba tulu saab rakendada ainult töötaja kirjaliku avalduse alusel. Avaldust on õigus muuta igas kuus, esitades avalduse (VKL-326) väljamaksele eelneva kalendrikuu 25. kuupäevaks. Kliinikumi finantsteenistus ei saa aga võtta vastutust aastatulu ega tulumaksuvaba määra väljaarvutamisel, töötaja ise peab olema oma tulude osas ettenägelik ja tegema otsuse.

 

Olenemata sellest, kui suurele tulumaksuvaba tulu summale on töötaja kirjutanud avalduse, ei saa kliinikum rakendada suuremat summat kui seadusejärgne maksimum – seda kontrollib ka raamatupidamistarkvara. Kui seadusejärgne maksuvaba tulu on väiksem kui isiku avalduses näidatud summa, peab väljamaksja alati lähtuma seadusjärgsest määrast. Näiteks, kui avalduses on 500 eurot, aga palk on 1500 eurot, siis tööandja ei saa arvestada rohkem kui seadusjärgne maksimum (333,33 eurot).

 

Aastatulu ja tulumaksuvaba määra arvutamiseks saab kasutada kalkulaatorit www.tulumaks.ee.


Korrektuurid aasta jooksul


Maksu- ja Tolliameti esindajad rõhutasid oma kontaktandmete uuendamise vajalikkust e-maksuametis, et olulised teavitused jõuaksid õigel ajal kohale. Maksu- ja Tolliamet hakkab saatma teavitusi, kui isikul on avaldus esitatud mitmele tööandjale ja kui aastane maksuvaba tulu piirmäär on täitunud. Olgugi, et mõistlik oleks teha tulumaksuvaba määra arvestamise avaldus kogu aastaks, saab vajadusel seda aasta jooksul ka korrigeerida.


Oma tulusid saab jälgida e-maksuametis https://www.emta.ee/et/emta_login/nojs, alajaotuses „Töötamine ja väljamaksed“ – „TSD koondandmed“ – „Väljamakse andmete vaatamine“. Alates 2018.aastast leiate sama info alajaotusest „Minu sissetulekud“.

 

Maksu- ja Tolliameti soovitus on olla tulumaksuvaba määra arvutamisel pigem tagasihoidlikum, et vältida 2019. aasta tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu juurdemaksmist. Kui aga tulumaksu kinnipidamisel ei ole maksuvaba tulu arvesse võetud või ei ole seda kogu ulatuses ära kasutatud, siis saab tuludeklaratsiooni alusel enammakstud tulumaksu tagasi.

 

Kliinikumi Leht


 

Finantsteenistuse juht Maret Tark, kuidas ennetada olukorda, et töötajad (14 400 eurot kuni 25 200 eurot aastatulu puhul), ei „skeemitaks“ töökoormustega?
Ennekõike on selge see, et kui töötaja teeb rohkem tööd, saab ta ka rohkem palka ning tulumaksu protsent on endiselt 20. Kui töötasu suureneb, siis võrreldes käesoleval aastal kehtiva süsteemiga hakkab töötaja 1776 eurost suurema brutotulu puhul tõesti pisut vähem raha kätte saama, ent sissetuleku kogusumma on ikkagi senisest suurem. Kui õendustöötajatel aprillis palgakokkuleppe järgi tasu tõuseb ja teenitakse näiteks 1500 eurot kuus, siis tõesti, inimese tulumaksu vaba määr väheneb, ent see on siiski 333,33 eurot kalendrikuus, mis on pea poole suurem võrreldes praegu kehtiva määraga 180 eurot kuus.


Kuna Eesti Vabariigi seadused on kõigile täitmiseks ja koormuste vähendamine ja suurendamine muudaks osakondades ladusa ravitöö korraldamise keeruliseks, soovitan olla aus Eesti Vabariigi kodanik ja eeskujulik kliinikumi töötaja.