Kontaktandmed

SA TÜ Kliinikum Radioloogiakliinik
L. Puusepa 8,
G.1.R51014 TARTU

 

Registratuur 
E-R kl 8-17
+372 7318 377

 

Info ja reg mammograafiale 
E-R kl 8-16
+372 7319 411

 

Ülemõde
+372 7318 370

 

Kliiniku juhataja 
+372 7318 300

 

e-post: radioloogia@kliinikum.ee

1. ÜLDSÄTTED

 

1.     Käesolev põhimäärus määrab kindlaks Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum radioloogiakliiniku eesmärgid, pädevuse,  ülesanded, struktuuri, juhtimise, töökorralduse alused, finantseerimise ja aruandluse korra.

2.     Radioloogiakliinik on Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum (edaspidi kliinikum) meditsiiniline struktuuriüksus, mis korraldab kliinikumi eesmärkidele vastavat radiodiagnostiliste ja radioterapeutilise teenuse osutamist. Radioloogiakliinik korraldab eriala arengut ja otstarbekat juhtimist, planeerimist, analüüsi, kliiniku tegevust reguleerivate normide väljatöötamist, tehnilise baasi täiustamist.

3.     Radioloogiakliinik juhindub oma tegevuses seadustest, muudest õigusaktidest, kliinikumi põhikirjast, käesolevast põhimäärusest, kliinikumi ja radioloogiakliiniku tegevuskavast ning radioloogia töövaldkonna tunnustatud standarditest.

 

 

2. RADIOLOOGIAKLIINIKU TÖÖ EESMÄRGID

 

Radioloogiakliiniku töö eesmärkideks on:

1.      radioloogiavaldkonda kuuluvate teenuste osutamine kliinikumi allüksustele ning tellijatele väljastpoolt kliinikumi;

2.      pakutavate teenuste kvaliteedi tagamine;

3.      tööjõu efektiivseim rakendamine kliinikumi eesmärkide saavutamiseks;

4.      radioloogia diplomieelse ja –järgse õpetuse ning teadustöö toetamine ja organiseerimine;

5.      erialase kompetentsuse suurendamine;

6.      personali ning patsientuuri kiirguskaitse tagamine ja jälgimine kliinikumis.

7.      kiirguskaitse aspektist optimaalsete uuringuplaanide suunamine

 

 

3. RADIOLOOGIAKLIINIKU PÄDEVUS

 

1.   Radioloogiakliiniku pädevuses on kõik seadustest ja kliinikumi põhikirjast tulenevad radioloogiavaldkonna küsimused, mille lahendamine on vajalik kliinikumi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks.

2.   Radioloogiakliiniku pädevuses on:

1.      kliiniku tegevus- ja majanduseesmärkide väljatöötamine ja kliinikumi juhatusele kinnitamiseks esitamine;

2.      kliiniku strateegia ja tööpõhimõtete väljatöötamine ja kliinikumi juhatusele kinnitamiseks esitamine;

3.      kliiniku arengukava koostamine, kooskõlastamine kliinikumi teiste struktuuriüksustega ja kliinikumi juhatusele kinnitamiseks esitamine;

4.      aruannete esitamine kliinikumi juhatusele;

5.      kliiniku töötajate värbamine ja värbamiseelne valik;

6.      muude radioloogiavaldkonnaga seotud ülesannete ja kohustuste täitmine, mis ei kuulu kliinikumi juhatuse või kliinikumi teiste struktuuriüksuste pädevusse.

 

 

4. RADIOLOOGIAKLIINIKU ÜLESANDED

 

 1.      Radioloogiakliiniku tegevusvaldkonnad on:

1.        meditsiiniline põhitegevus;

2.        teadus- ja õppetöö;

3.        nõuandja-konsultandi ja kontrollija funktsioon.

 

2.      Radioloogiakliiniku ülesanded meditsiinilise põhitegevuse vallas on:

1.      radiodiagnostiliste ja raviteenuste osutamine;

2.       radioloogilise valveteenistuse tagamine;

3.      tervishoiu ja kliinikumi eesmärkidega kooskõlas olevate muude teenuste osutamine vastavalt sõlmitud lepingutele;

4.      uute diagnostika- ja ravivõtete väljatöötamine, täiustamine, hindamine ja aprobeerimine;

5.      ravimiuuringute läbiviimine.

 

3.      Radioloogiakliiniku ülesanded õppetöö vallas on:

1.      koostöös Tartu Ülikooliga diplomieelse meditsiinilise väljaõppe korraldamine ja läbiviimine üliõpilastele ja radioloogiatehniku ning õendusala töötajatele;

2.      diplomijärgse meditsiinilise väljaõppe (residentuur) korraldamine ja läbiviimine;

3.      diplomijärgse meditsiinilise täiend- ja kraadiõppe korraldamine ja läbiviimine arstidele, radioloogiatehnikutele ja õendusala töötajatele;

4.      tervishoiualase metoodilise töö tegemine, s.h. kvaliteedinäitajate, standardite, kliiniliste juhtnööride, diagnostiliste juhendite jms. koostamine;

5.      tõenduspõhise meditsiini ja ratsionaalse piltdiagnostika õpetamine.

 

4.      Radioloogiakliiniku ülesanded teadustöö vallas on:

1.      tervishoiualaste rakendusliku sisuga uuringute tegemine;

2.      teadusuuringute algatamine, korraldamine, läbiviimine, koordineerimine ja juhendamine, teadusuuringute baasiks olemine;

3.      riiklike ja rahvusvaheliste programmide, lepingute ja uurimis- ning arendustoetuste kaudu osalemine riigisiseses ja rahvusvahelises teadus- ja arendustöös;

4.      teadusalase koostöö arendamine kodu- ja välismaiste kolleegidega;

5.      uurimis- ja arendustoetuste taotlemine;

6.      teadustööks vajaliku materiaalse baasi kindlustamine ja arendamine;

7.      erialaste konverentside ja nõupidamiste korraldamine;

8.      teadustulemuste propageerimine, regulaarne avaldamine ja juurutamine;

9.      teadustöö populariseerimine;

10.  uute teadlaste ettevalmistamisele kaasaaitamine.

 

5.      Radioloogiakliiniku ülesanded nõuandja-konsultandina on:

1.      Kliinikumi juhtide nõustamine radioloogiavaldkonnaga seotud probleemide lahendamisel ja kliinikumis kehtestatud radioloogiavaldkonna töövahendite kasutamisel;

2.      Kliinikumisisese ja –välise radioloogiavaldkonna alase informatsiooni kogumine, analüüsimine ja juhtkonna informeerimine, radioloogiavaldkonna probleemide analüüsimine ja lahenduste ettevalmistamine;

3.      Kliinikumi teiste kliinikute informeerimine uutest radioloogia võimalustest, meetoditest, muutunud standarditest, kiirguskaitse seisukohalt optimaalsetest radioloogilistest uuringutest.

 

6.      Radioloogiakliiniku ülesanded kontrollijana on:

1.      Radioloogiavaldkonna tegevuskavast kinnipidamise ja kehtestatud protseduuridetäitmise jälgimine;

2.      Kliinikumi teiste erialakliinikute radioloogialaste tegevuste ja nende vastavuse kontrollimine kiirguse optimaalse kasutamise osas ja uuringuplaanide optimeerimise osas;

3.      avastatud mittevastavustest juhtide ja kliinikumi juhatuse teavitamine.

 

 

5. RADIOLOOGIAKLIINIKU STRUKTUUR

 

 Radioloogiakliiniku struktuuriüksused on:

1.      Maarjamõisa radioloogiaosakond (radioloogiakabinetid Maarjamõisa haiglas (L. Puusepa 6 ja 8), Stomatoloogiapolikliinikus (Raekoja plats 6), Kopsukliinikus (Riia 167), Lastekliinikus (N. Lunini 6), Maarjamõisa polikliinikus (L.Puusepa 1a), Naistekliinikus (L. Puusepa 8));

2.      nukleaarmeditsiini osakond (L. Puusepa 8);

3.      angiograafia osakond (L. Puusepa 8).

 

 

6. RADIOLOOGIAKLIINIKU JUHTIMINE

 

1. Radioloogiakliinikut juhib radioloogiakliiniku juhataja, kes koordineerib ja korraldab kliiniku tööd vastavalt kliinikumi põhikirjale, käesolevale põhimäärusele ja kliinikumi juhatuse poolt kinnitatud ametijuhendile. Radioloogiakliiniku juhataja allub vahetult kliinikumi ülemarstile.

2. Radioloogiakliiniku jooksva töö korraldab ja koordineerib kliiniku juhataja administratiivtöö kohustustega arst-õppejõu või muu talle vahetult alluva töötaja vahendusel, vormistades vastava kokkuleppe oma käskkirjaga.

3. Radioloogiakliiniku osakondi juhivad administratiivtöö kohustustega vanemarst/arstõppejõud (osakonnajuhatajad), kes korraldavad osakonna tööd ja alluvad vahetult radioloogiakliiniku juhatajale.

4. Kliiniku töötajate konkreetsed töökohustused fikseeritakse ametijuhendites, mis on kinnitatud radioloogiakliiniku juhataja poolt.

5. Radioloogiakliiniku juhataja ja juhtivtöötajate äraolekul asendab neid vastavalt sisemisele asendamise korrale määratud töötaja.

6. Radioloogiakliiniku õendus- ja hoolduspersonali juhib kliiniku ülemõde, kes allub töökorralduslikes küsimustes radioloogiakliiniku juhatajale ja õendustöö üldküsimustes kliinikumi ülemõele.

7. Õendustööd osakonnas juhib osakonna vanemõde, kes korraldab osakonna töövaldkonnale vastavat õendusalast ja erialast tööd. Osakonna vanemõde allub töökorralduslikes küsimustes osakonnajuhatajale ja õendustöö ning erialalistes üldküsimustes radioloogiakliiniku ülemõele.

8. Radioloogiakliiniku juhtimise nõuandvaks organiks on Radioloogiakliiniku nõukogu, mille kooseisu kuuluvad Radioloogiakliiniku juhataja, Radioloogiakliiniku ülemõde, kõik administratiivtöö kohustusega arst-õppejõud ja vanemarst-õppejõud. Kliiniku nõukogu tegevuse eesmärk on erinevate seisukohtade ja ettepanekute fikseerimine ning konsensuse saavutamine kliiniku arendamisel.

9. Vajadusel moodustatakse kliinikus vanemõdede nõukogu, mida juhib ja mille seisukohti esindab kliiniku nõukogus kliiniku ülemõde.

 

 

7. RADIOLOOGIAKLIINIKU TÖÖKORRALDUSE ALUSED

 

1. Radioloogiakliiniku töökorralduse aluseks on käesolev põhimäärus, radioloogiakliiniku tegevuskava ja tulemusplaan.

2. Radioloogiakliiniku sisene tööjaotus põhineb töötajate ametijuhendites fikseeritud töökohustustel ja radioloogiakliiniku juhataja või administratiivse töö kohustusega töötajate poolt antud korraldustel.

3. Radioloogiakliiniku tööd koordineerib kliinikumi ülemarst oma haldusala struktuuriüksuste juhtide nõupidamiste kaudu.

4. Radioloogiakliiniku juhataja ja administratiivse töö kohustusega töötajad korraldavad infokoosolekuid, nõupidamisi ja tulemusvestlusi.

5. Radioloogiakliiniku töö üldine hindamine toimub kliinikumi juhatuse poolt radioloogiakliiniku tulemusplaani täitmisele hinnangu andmisega.

6. Radioloogiakliiniku juhataja ja administratiivse töö kohustusega töötajate töösoorituse hindamise aluseks on nende tulemusplaanide ja töökohustuste täitmine.

 

 

8. RADIOLOOGIAKLIINIKU FINANTSEERIMISE KORD

 

1.      Radioloogiakliinikut finantseeritakse kliinikumi juhatuse poolt kinnitatud eelarve alusel.

2.      Eelarvevahendite kasutamine toimub vastavalt kliinikumi juhatuse poolt kehtestatud finants-majandustegevuse korrale ja käesolevast põhimäärusest lähtuvale sihipärasusele.

 

 

9. RADIOLOOGIAKLIINIKU ARUANDLUSE KORD

 

1. Radioloogiakliinik koostab ja esitab oma tööaruandeid seaduste ja teiste õigusaktidega ning kliinikumi juhatuse poolt kehtestatud korras.

2. Radioloogiakliinik varustab vastavalt vajadustele ja võimalustele kliinikumi teisi struktuuriüksusi radioloogiaalaste juhtimisaruannetega.