Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.
Delikaatsed isikuandmed on andmed füüsilise isiku terviseseisundi, puude, pärilikkuse, seksuaalelu, geeniandmete kohta (lõplik loetelu isikuandmete kaitse seadus § 4 lg 2).
Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming.
Andmesubjekt on isik, kelle isikuandmeid töödeldakse.

 

Kati Korm
informaatikateenistuse arendusosakonna juhataja