Isikuandmete töötlemise üldtingimuste eessõna

 

Isikuandmete töötlejana vastutame Teie isikuandmete eest.

Töötleme Teie isikuandmeid Teile tervishoiuteenuse osutamiseks. Samuti töötleme Teie isikuandmeid meie õppe- ja teadustöö eesmärkide saavutamiseks. Eelnevale lisaks on vajalik isikuandmete töötlemine töösuhte ja võlasuhte kohustuste ja õiguste täitmiseks.

Isikuandmete töötlemise küsimustes, sealhulgas oma andmete infopäringutes palun võtke meiega ühendust Tartu Ülikooli Kliinikumi e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., telefonil 731 9401 või postiaadressil L. Puusepa 1a, 50406 Tartu.

 

Isikuandmete töötlemise ülevaade

 RavitööÕppetööTeadustööTöösuheVõlasuhe
Eesmärk Tervishoiuteenus, sealhulgas ravikvaliteedi analüüs Kliinilise õppetöö eesmärgid Teadusuuringu või ravimiuuringu eesmärk Töösuhte kohustute ja õiguste täitmine Võlasuhtest tulenevate kohustuste ja õiguste täitmine
Alus Seadus Informeeritud nõusolek Informeeritud nõusolek ja/või inimuuringute eetika komitee luba Tööleping ja seadus Leping ja seadus
Allikad Teie kui patsiendi esitatud teave, tervishoiuteenuse dokumendid, uuringute vastused, teised tervishoiuteenuse osutajad, riiklikud andmekogud Teie kui õppetöösse kaasatud patsiendi lubatud allikad nagu Teie enda esitatud teave, dokumendid ja uuringute vastused Teie kui uuringusse kaasatud patsiendi lubatud allikad Teie kui töötaja ja riiklikud andmekogud Lepingu täitmise toimingud ja riiklikud andmekogud, kui seadus näeb ette nende kasutamise
Edastamine Isikutele, kellel on õigus Teie terviseandmeid saada seaduse, lepingu või Teie nõusoleku alusel Ei edasta kolmandale isikule Ei edasta kolmandale isikule, erandkorras kokkuleppel Teiega kui uuritava patsiendiga Riiklikud andmekogud Vastavalt lepingule või seadusest tulenevale kohustusele
Säilitamine Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses sätestatud tähtaegadel Ei säilita edasiseks töötlemiseks Uuringuga määratud ja Teiega kokku lepitud tähtaegadel Töölepingu seaduses sätestatud tähtaegadel Lepinguga sätestatud tähtaeg koostoimes õigusvaidluse kohtuliku lahendamise tähtaegadega

 

Tartu Ülikooli Kliinikumi kontserni isikuandmete töötlemise üldtingimused

 

1. Isikuandmete töötlemise üldtingimuste kohaldumine

1.1. Isikuandmete töötlemise üldtingimused (edaspidi üldtingimused) kohalduvad Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi kontsernis (edaspidi Kliinikumi kontsern).

1.2. Kliinikumi kontserni moodustavad üldtingimuste mõistes Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum ja AS Valga Haigla.

 

2. Isikuandmete kaasvastutav töötlemine

2.1. Kliinikumi kontserni isikuandmete töötlejad on kaasvastutavad isikuandmete töötlejad Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse (EL 2016/679) artikkel 26 lg 1 mõistes.

2.2. Kaasvastutav töötleja on isikuandmete töötleja, kes on koos teise või teiste isikuandmete vastutavate töötlejatega ühiselt kindlaks määranud isikuandmete töötlemise eesmärgid, vahendid ja vastutusvaldkonnad.

2.3. Kliinikumi kontsernis on kaasvastutavate töötlejate kohustused ja õigused kokku lepitud lepinguga.

2.4. Kliinikumi kontsern kasutab ühtset terviseandmete andmekogu ja ühtseid isikuandmete töötlemise vahendeid.

 

3. Kontaktpunktid

3.1. Kliinikumi kontserni isikuandmete töötlemise kontaktpunktid on:

3.1.1. Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum, e-posti aadress See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., telefon 731 9401 ja postiaadress L. Puusepa 1a, 50406 Tartu.

3.1.2. AS Valga Haigla, e-posti aadress See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., telefon 766 5200 ja postiaadress Peetri 2, 68206 Valga.

3.2. Kliinikumi kontserni kontaktpunkte kasutab:

3.2.1. andmesubjekt oma isikuandmete töötlemise õiguste teostamiseks ja oma andmete infopäringu esitamiseks;

3.2.2. juriidiline isik olemasoleva või eesseisva isikuandmete töötlemise küsimuses;

3.2.3. avaliku võimu teostaja, sealhulgas riiklik järelevalveasutus ja õiguskaitseasutus seaduses sätestatud alustel.

 

 

4. Volitatud töötlemine

4.1. Kliinikumi kontserni kaasvastutavad töötlejad kaasavad isikuandmete töötlemisse volitatud töötleja, kui see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks.

4.2. Kliinikumi kontsern sõlmib volitatud töötlejaga isikuandmete volitatud töötlemise lepingu, milles on esitatud isikuandmete töötlemise nõuded volitatud töötlejale.

4.3. Kliinikumi kontserni kaasvastutav töötleja on volitatud töötleja rollis, kui see on sätestatud õigusaktiga, on kokku lepitud lepinguga või tuleneb isikuandmete töötlemise iseloomust.

 

5. Andmesubjekti õigused

5.1. Andmesubjektil on õigus teada oma isikuandmete töötlemise eesmärki, õiguslikku alust, isikuandmete allikaid ja liike, samuti isikuandmete vastuvõtjaid ning töötlemise tähtaega.

5.2. Andmesubjektil on õigus tutvuda oma töödeldavatele isikuandmetega, taotleda oma isikuandmete parandamist ning tagasi võtta oma isikuandmete töötlemise nõusolek.

5.3. Andmesubjektil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.

 

6. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

6.1. Ravitöö ehk tervishoiuteenuse osutamine, sealhulgas ravikvaliteedi analüüs.

6.2. Õppetöö ehk kliinilise õppetöö korraldamine, sealhulgas praktika läbiviimine.

6.3. Teadustöö ehk kliinilise teadusuuringu korraldamine, sealhulgas ravimi kliinilise uuringu läbiviimine.

6.4. Töösuhte kohustuste ja õiguste täitmine.

6.5. Võlasuhte kohustuste ja õiguste täitmine.

 

7. Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

7.1. Seaduses sätestatud alus.

7.2. Andmesubjekti informeeritud nõusolek.

7.3. Andmesubjekti osalusel sõlmitud leping.

7.4. Eluline huvi andmesubjekti või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.

7.5. Õigustatud huvi vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral.

 

8. Isikuandmete allikad

8.1. Ravitöö isikuandmete, sealhulgas terviseandmete allikaks on patsiendi esitatud teave, terviseseisundit kirjeldavad dokumendid ja uuringute vastused, teised tervishoiuteenuse osutajad ja riiklikud andmekogud.

8.2. Õppetöö isikuandmete allikad on need, mida õppetöösse kaasatud patsient on lubanud õppetöö allikatena kasutada. Ennekõike on allikateks patsiendi enda esitatud teave, aga samuti patsiendi terviseseisundit kirjeldavad dokumendid ja uuringute vastused.

8.3. Teadustöö isikuandmete allikad on need, mida uuringusse kaasatud patsient ja/või inimuuringute eetika komitee on lubanud teadustöö allikatena kasutada. Ennekõike on allikateks patsiendi terviseseisundit kirjeldavad dokumendid ja uuringute vastused, samuti riiklikud andmekogud ja teised tervishoiuteenuse osutajad.

8.4. Töösuhte isikuandmete allikaks on töötaja ja riiklikud andmekogud.

8.5. Võlasuhte isikuandmete allikaks on lepingu täitmise toimingud ja riiklikud andmekogud, kui seadus näeb ette nende kasutamise.

 

9. Töödeldavate isikuandmete liigid

9.1. Isikut tuvastavad andmed, ennekõike nimi, perenimi ja isikukood.

9.2. Kontaktandmed, ennekõike telefon, e-posti aadress ja elukoha aadress.

9.3. Eriliigilised isikuandmed, ennekõike terviseandmed, geneetilised andmed, biomeetrilised andmed ja seksuaalelu andmed.

9.4. Lepingu täitmisega kaasnevad isikuandmed, sealhulgas patsiendi lähedased ja nende kontaktid, samuti pangaandmed ja võlaõigusliku kohustuse andmed.

9.5. Töölepingu täitmisega kaasnevad isikuandmed, sealhulgas haridust ja kutset tõendavad andmed ning töötaja alaealiste laste andmed.

 

10. Isikuandmete töötlemise turvalisus

10.1. Kliinikumi kontsern rakendab isikuandmete töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.

10.2. Meetmete rakendamise üle teostavad riiklikku järelevalvet Andmekaitse Inspektsioon ja Riigi Infosüsteemi Amet.

 

11. Isikuandmete edastamine

11.1. Kliinikumi kontsern edastab isikuandmeid õigusliku aluse olemasolul.

11.2. Kliinikumi kontsern edastab isikuandmeid adressaatidele Eesti Vabariigis, Euroopa Liidus ja väljaspool Euroopa Liitu.

 

12. Isikuandmete säilitamine

12.1. Kliinikumi kontsern säilitab isikuandmeid tähtaegadel, mis on määratud seadusega, andmesubjekti informeeritud nõusolekuga, andmesubjekti osalusel sõlmitud lepinguga ning õigusvaidluse kohtuliku vaidluse tähtaegadega.

 Meditsiinilinnak Lastefond  MediHUB  alt=  liinikumi spetsialistid nõustavad Moldova haiglat