Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum asutamisotsus on tehtud 22. detsembril ühe tuhande üheksasaja üheksakümnenda kaheksandal aastal (22.12.1998) Tallinnas.

 

EESTI VABARIIK, vastavalt Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1998. a korraldusele nr 1247-K, mida esindab seaduse ja selle korralduse alusel sotsiaalminister Tiiu Aro,

 

TARTU ÜLIKOOL, aadress Ülikooli 18, 50090 TARTU, vastavalt Tartu Ülikooli nõukogu 27. novembri 1998. a otsusele nr 71 , mida esindab seaduse, Tartu Ülikooli põhikirja ja selle otsuse alusel Tartu Ülikooli rektor Jaak Aaviksoo ning

 

TARTU LINN, vastavalt Tartu Linnavolikogu 19. veebruari 1998. a otsusele nr 186, mida esindab seaduse ning Tartu linna põhimääruse alusel Tartu linnapea Andrus Ansip,

 

edaspidi koos nimetatud Asutajad,

 

on otsustanud asutada sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum (edaspidi: Sihtasutus) alljärgnevatel tingimustel:

 1. Sihtasutuse nimi on Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum.
 2. Sihtasutuse asukoht on Eesti Vabariik, Tartu. Sihtasutuse aadress on L. Puusepa 1a, 50406 TARTU.
 3. Sihtasutus on asutatud määramata ajaks.
 4. Käesoleva asutamisotsuse allakirjutamisega kinnitavad Asutajad
 5. Sihtasutuse põhikirja, mis on asutamisotsuse lahutamatuks Lisaks nr 1.
  1. Asutajad annavad Sihtasutusele üle vara alljärgnevalt:
   Eesti Vabariik annab Sihtasutusele üle kogu riikliku organisatsiooni Tartu Ülikooli Kliinikum (asutatud Kultuuri- ja Haridusministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi 6. juuni 1993. a ühismäärusega nr 7/14) ja tema koosseisu kuuluvate tervishoiuasutuste kasutuses oleva vara, sealjuures vara, mis on loetletud asutamisotsuse Lisas nr 2. Koos Lisas nr 2 loetletud kinnisasjadega annab Eesti Vabariik Sihtasutusele üle nende kinnisasjade olulised osad ja päraldised, sealjuures meditsiiniaparatuuri ning muud vallasasjad, lepingud, õigused, nõuded ning kohustused, mis on üleantavate kinnisasjadega seotud ühise majandusliku eesmärgi kaudu. Eesti Vabariigi poolt Sihtasutusele üleantava vara harilik väärtus on kokku 389 579 189 (kolmsada kaheksakümmend üheksa miljonit viissada seitsekümmend üheksa tuhat ükssada kaheksakümmend üheksa) krooni.
  2. Tartu Ülikool annab Sihtasutusele üle käesoleva asutamisotsuse Lisas nr 3 loetletud, Vabariigi Valitsuse 24. novembri 1998. a määrusega nr 262 Tartu Ülikoolile üle antud vara. Tartu Ülikool volitab Eesti Vabariiki sotsiaalministri ja haridusministri isikus tegema Sihtasutuse asutamisel õigustoiminguid, millega käesolevas punktis nimetatud vara antakse Tartu Ülikooli eest ja nimel üle Sihtasutusele. Koos Lisas nr 3 loetletud kinnisasjadega annab Tartu Ülikool Sihtasutusele üle nende kinnisasjade olulised osad ja päraldised, sealjuures meditsiiniaparatuuri ning muud vallasasjad, lepingud, õigused, nõuded ning kohustused, mis on üleantavate kinnisasjadega seotud ühise majandusliku eesmärgi kaudu. Tartu Ülikooli poolt Sihtasutusele üleantava vara harilik väärtus on 133 411 328 (ükssada kolmkümmend kolm miljonit nelisada üksteist tuhat kolmsada kakskümmend kaheksa) krooni.
  3. Tartu linn annab Sihtasutusele üle 10 000 Eesti krooni, mille kannab üle Sihtasutuse pangakontole.
 6. Sihtasutuse kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse lähevad riikliku organisatsiooni Tartu Ülikooli Kliinikum poolt ja/või riikliku organisatsiooni Tartu Ülikooli Kliinikum koosseisu kuulunud tervishoiuasutuste poolt sõlmitud kõik töölepingud muutmatul kujul üle Sihtasutusele, mis muutub nende töölepingute järgseks tööandjaks.
 7. Asutajad on käesolevaga kokku leppinud, et Asutajate ja riikliku organisatsiooni Tartu Ülikooli Kliinikum ja/või riikliku organisatsiooni Tartu Ülikooli Kliinikum koosseisu kuuluvate tervishoiuasutuste vahel sõlmitud vara kasutamise lepingud jäävad muutmatul kujul kehtima ning sellistes lepingutes asendatakse lepingute poolena esinenud riiklik organisatsioon Tartu Ülikooli Kliinikum ja/või riikliku organisatsiooni Tartu Ülikooli Kliinikum koosseisu kuulunud tervishoiuasutused Sihtasutusega alates Sihtasutuse kandmisest mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti.
 8. Asutajad määravad Sihtasutuse juhatuse liikmeteks:
  1. Jaanus Pikani
  2. Jaano Uibo
  3. Urmas Siigur
  4. Malle Keis
  5. Mart Einasto
  6. Raul Talvik
 9. Asutajad määravad Sihtasutuse nõukogu liikmeteks:
  1. Üllar Kaljumäe
  2. Lembit Allikmets
  3. Ralf Allikvee
  4. Volli Kalm
  5. Rein Kask
  6. Väino Kull
  7. Ants Peetsalu
  8. Neinar Seli
 10. Asutajad määravad sihtasutuse audiitoriks KPMG ESTONIA AS-i vannutatud audiitori Enn Leppik'u.
 11. Juhul kui Sihtasutust ei kanta mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse, tagastatakse Asutajatele nende poolt Sihtasutusele üleantud vara. Käesoleva asutamisotsuse Lisas nr 2 nimetatud vara tagastatakse Eesti Vabariigile, asutamisotsuse Lisas nr 3 nimetatud vara tagastatakse Tartu Ülikoolile, 10 000 krooni tagastatakse Tartu Linnale.
 12. Käesolev asutamisotsus on koostatud ja allakirjutatud 5 (viies) eksemplaris, millest igale asutajale jääb üks eksemplar, üks eksemplar säilitatakse notaribüroos ja üks eksemplar esitatakse mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile.

 

EESTI VABARIIK
Tiiu Aro

 

TARTU ÜLIKOOL
Jaak Aaviksoo

 

TARTU LINN
Andrus Ansip

 Meditsiinilinnak Lastefond  alt=