Avaleht Põhikiri
Põhikiri Prindi
SIHTASUTUSE TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUM
LASTEKLIINIKU PÕHIMÄÄRUS

kehtib alates 01.01.2007

 1. ÜLDSÄTTED
  1. Käesolev põhimäärus määrab kindlaks Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum lastekliiniku (edaspidi Lastekliinik) eesmärgid, pädevuse, ülesanded, struktuuri, juhtimise, töökorralduse alused, finantseerimise, aruandluse, samuti Lastekliiniku moodustamise, tema tegevuse ümberkorraldamise ja lõpetamise korra.
  2. Lastekliinik on Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum (edaspidi Kliinikum) struktuuriüksus, mis täidab Kliinikumi põhikirjalisi eesmärke kõigil pediaatria erialadel.
  3. Lastekliinik juhindub oma tegevuses seadustest, muudest õigusaktidest, Kliinikumi põhikirjast ja teistest siseaktidest, käesolevast põhimäärusest, Kliinikumi ja Lastekliiniku tegevuskavast, Lastekliiniku erialade tunnustatud standarditest ning arstliku eetika põhimõtetest.
 2. LASTEKLIINIKU TÖÖ EESMÄRGID
  1. Lastekliiniku töö eesmärkideks on:
   1. pediaatria-alane kõrgekvaliteediline arstiabi ning puuetega laste ja noorukite meditsiiniline ja sotsiaalne rehabiliteerimine;
   2. pediaatria õpetamine ja arendamine;
   3. diplomieelne, diplomijärgne ja kraadiõpe arstidele ja õenduse eriala spetsialistidele, sealhulgas lasteõdede diplomijärgne spetsialiseerumine; mittemeditsiinilise kõrgharidusega spetsialistide (füsioterapeudid, logopeedid, eripedagoogid, psühholoogid, sotsiaaltöötajad) diplomieelses ja diplomijärgses õppes osalemine;
   4. pediaatrilise teadustöö planeerimine, korraldamine, juhtimine ja teostamine;
   5. kaasaegsete diagnoosimise ja raviprintsiipide väljatöötamine ja juurutamine pediaatriasse.
 3. LASTEKLIINIKU PÄDEVUS
  1. Lastekliiniku pädevuses on kõik seadustest ja Kliinikumi põhikirjast tulenevad vastavate kliiniliste erialade küsimused, mille lahendamine on vajalik Kliinikumi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks.
  2. Lastekliiniku pädevuses on:
   1. kliiniku tegevuseesmärkide ja majandamiskava väljatöötamine ja Kliinikumi juhatusele kinnitamiseks esitamine;
   2. kliiniku tegevusaluste ja strateegia väljatöötamine ja Kliinikumi juhatusele kinnitamiseks esitamine;
   3. kliiniku arengukava koostamine, kooskõlastamine Kliinikumi teiste struktuuri-üksustega ja Kliinikumi juhatusele kinnitamiseks esitamine;
   4. kliiniku investeeringute ja remondiplaani koostamine ning Kliinikumi juhatusele kinnitamiseks esitamine;
   5. seaduste ja teiste õigusaktidega sätestatud ning Kliinikumi juhatuse poolt kehtestatud korras aruannete esitamine Kliinikumi juhatusele;
   6. kliiniku põhimääruse, struktuuri, koosseisunimestiku, töökorralduse (s.h juhtimissüsteemi) ja vastavate muudatusettepanekute väljatöötamine ning nende kinnitamiseks esitamine;
   7. ettepanekute tegemine haigekassa hinnakirja muutmiseks;
   8. kliiniku töötajate (v.a. juhtivtöötajate ja arst-õppejõudude) värbamine, valik ja nendega töösuhete vormistamine;
   9. kliiniku töötajate koolitusplaani koostamine;
   10. kliiniku töö tulemuslikkuse kriteeriumide väljatöötamine ja korrigeerimine;
   11. kliiniku eelarve ja ravikindlustuslepingu koostamisel ning eelarve korrigeerimisel osalemine;
   12. kliiniku eelarve eesmärgipärane käsutamine;
   13. koostöölepingute ettevalmistamine ja sõlmimine erialaseks teadus- ja uurimistööks;
   14. kliiniku eesmärkide ja ülesannete täitmiseks Kliinikumi juhatuselt ja teistelt struktuuriüksustelt vajaliku informatsiooni ja töötulemuste saamine, ettepanekute tegemine nende töö parendamiseks;
   15. kliinikumi eesmärkide ja strateegia väljatöötamisel osalemine;
   16. kliiniku kõikide pediaatria erialadega seotud teiste ülesannete ja kohustuste täitmine, mis ei kuulu Kliinikumi juhatuse või Kliinikumi teiste struktuuriüksuste pädevusse.
 4. LASTEKLIINIKU ÜLESANDED
  1. Lastekliiniku põhiülesanneteks on kõrgetasemelise arstiabi osutamine ning õppe-ja teadustegevus kõigil pediaatria erialadel; puuetega laste ja noorukite meditsiinilise ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste osutamine vastavate erialaspetsialistide osavõtul;
  2. Lastekliiniku ülesanneteks kõrgetasemelise ja kliendikeskse arstiabi osutamisel on:
   1. statsionaarse ja ambulatoorse arstiabi ja sellega seonduvate teiste tervishoiuteenuste osutamine;
   2. tervishoiu- ja Kliinikumi eesmärkidega kooskõlas olevate muude teenuste osutamine vastavalt sõlmitud lepingutele;
   3. tervishoiuteenuste osutamise kõrge kvaliteedi tagamine diagnostika ja ravi ajakohaste meetodite rakendamise läbi;
   4. kliiniku erialade arengu tagamine järjepidevate ja teiste erialadega kooskõlastatud investeeringute tegemise kaudu kliiniku materiaalse baasi kaasajastamiseks ning arst-õppejõudude motiveeritud töö ning pideva enesetäiendamise kaudu;
   5. vajadusel erialaste ekspertiiside teostamine;
   6. uute diagnostika- ja ravivõtete väljatöötamine, täiustamine, hindamine ja aprobeerimine;
   7. ravimiuuringute läbiviimine.
  3. Lastekliiniku ülesanneteks meditsiinialases õppetegevuses on:
   1. diplomieelse meditsiinilise väljaõppe korraldamine ja läbiviimine arstidele ja õendusala töötajatele;
   2. diplomijärgse meditsiinilise väljaõppe (internatuur, residentuur) korraldamine ja läbiviimine;
   3. diplomijärgse meditsiinilise täiend- ja kraadiõppe korraldamine ja läbiviimine arstidele ja õendusala töötajatele;
   4. tervishoiualase metoodilise töö tegemine, s.h kvaliteedinäitajate, standardite, kliiniliste juhtnööride, õendus- ja hooldusjuhendite jms koostamine;
   5. tõenduspõhise meditsiini õpetamine.
  4. Lastekliiniku ülesanneteks meditsiinialases teadustegevuses on:
   1. tervishoiualaste rakendusliku sisuga uuringute teostamine;
   2. teadusuuringute algatamine, korraldamine, läbiviimine, koordineerimine ja juhendamine, teadusuuringute baasiks olemine;
   3. riiklike ja rahvusvaheliste programmide, lepingute ja uurimis- ning arendustoetuste kaudu riigisiseses ja rahvusvahelises teadus- ja arendustöös osalemine;
   4. teadusalase koostöö arendamine kodu- ja välismaiste kolleegidega;
   5. uurimis- ja arendustoetuste taotlemine;
   6. teadustööks vajaliku materiaalse baasi kindlustamine ja arendamine;
   7. .erialaste konverentside ja nõupidamiste korraldamine;
   8. teadustulemuste propageerimine, regulaarne avaldamine ja juurutamine;
   9. teadustöö populariseerimine;
   10. uute teadlaste ettevalmistamisele kaasaaitamine.
 5. LASTEKLIINIKU STRUKTUUR
  1. Lastekliiniku struktuuriüksused on:
   1. neonatoloogia osakond;
    1. enneaegsete ambulatoorse abi keskus;
   2. üldpediaatria osakond;
    1. tsöliaakia keskus;
    2. enureesi keskus;
    3. obstipatsiooni ja enkopreesi keskus;
    4. diabeedi keskus;
    5. kasvuhäirete keskus;
    6. kardioloogia kabinet;
   3. ägedate infektsioonide osakond;
    1. laste hepatiidi keskus;
    2. vastuvõtt
   4. neuroloogia ja neurorehabilitatsiooni osakond;
    1. laste ja noorukite epilepsia keskus;
    2. neuromuskulaarsete haiguste keskus;
    3. tserbraalparalüüsi keskus;
    4. progresseruvate entsefalopaatiate keskus;
    5. neurokutaanste haiguste keskus;
   5. laste ja noorukite allergiahaiguste keskus;
    1. tsüstilise fibroosi keskus;
   6. laste ja noorukite arendus-ja taastusravi keskus;
    1. statsionaarne osakond;
    2. ambulatoorne osakond;
 6. LASTEKLIINIKU JUHTIMINE
  1. Lastekliinikut juhib Lastekliiniku juhataja , kes koordineerib ja korraldab kliiniku tööd vastavalt Kliinikumi põhikirjale, käesolevale põhimäärusele ja Kliinikumi juhatuse poolt kinnitatud ametijuhendile. Lastekliiniku juhataja allub vahetult Kliinikumi juhatuse liikmele arstiabi, õppe- ja teadustöö ning tervishoiu edendamise haldusalal.
  2. Lastekliiniku majandusliku jooksva töö korraldamise ja koordineerimise eest vastutab Lastekliiniku direktor, kes allub vahetult Lastekliiniku juhatajale. Lastekliiniku direktori konkreetsed töökohustused on sätestatud Kliinikumi juhatuse poolt kinnitatud ametijuhendis.
  3. Lastekliiniku õendus- ja hooldustöötajate tööd koordineerib ja korraldab Lastekliiniku ülemõde, kes allub töökorralduslikes erialadele spetsiifilistes küsimustes Lastekliiniku juhatajale ja Lastekliiniku juhataja poolt määratud küsimustes Lastekliiniku direktorile ning õendus- ja hooldustöötajate töö sisu osas Kliinikumi ülemõele.
  4. Osakonda juhib osakonnajuhataja, kes korraldab osakonna tööd. Osakonnajuhataja allub vahetult Lastekliiniku juhatajale ja Lastekliiniku juhataja poolt määratud küsimustes Lastekliiniku direktorile.
  5. Osakonna õendus- ja hooldustöötajate tööd koordineerib ja korraldab osakonna vanemõde, kes allub töökorralduslikes ja erialadele spetsiifilistes küsimustes osakonnajuhatajale ning õendus- ja hooldustöötajate töö sisu osas Lastekliiniku ülemõele.
  6. Osakonna koosseisu kuuluvad vastavate kliiniliste erialade arst-õppejõud, kes alluvad vahetult osakonnajuhatajale ning õendus- ja hooldustöötajad, kes alluvad vahetult osakonna vanemõele.
  7. Osakonnajuhatajate, arst-õppejõudude ning õendus- ja hooldustöötajate konkreetsed töökohustused fikseeritakse ametijuhendites, mis on kinnitatud Lastekliiniku juhataja poolt.
  8. Lastekliiniku juhataja asendamine toimub tema poolt kehtestatud korra kohaselt. Osakonnajuhatajat asendab tema äraolekul vastava osakonna arst-õppejõud.
  9. Kliiniku juhtimise nõuandvaks organiks on kliiniku nõukogu, mille kooseisu kuuluvad kliinikujuhataja, kliiniku ülemõde, direktor, osakonnajuhatajad ja vanemõdede nõukogu esimees (esindaja).
   Kliiniku nõukogu tegevuse eesmärk on erinevate seisukohtade ja ettepanekute fikseerimine ning konsensuse saavutamine kliiniku arendamisel. Kliiniku nõukogu juhindub oma töö korraldamisel Kliinikumi juhatuse poolt kinnitatud reglemendist.
  10. Vajadusel moodustatakse kliinikus vanemõdede nõukogu, mida juhib ja mille seisukohti esindab kliiniku nõukogus kliiniku ülemõde.
 7. LASTEKLIINIKU TÖÖKORRALDUSE ALUSED
  1. Lastekliiniku töö korraldamise aluseks on käesolev põhimäärus, Lastekliiniku tegevuskava ja tulemusplaan.
  2. Lastekliiniku sisene tööjaotus ja töökorraldus põhineb töötajate ametijuhendites fikseeritud töökohustustel ja Lastekliiniku juhataja, direktori, osakonnajuhataja või valvepersonali antud korraldustel.
  3. Lastekliiniku tööd teiste kliinikute ja teenistustega koordineerib SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse liige arstiabi, õppe- ja teadustöö ning tervishoiu edendamise haldusalal kliinikute juhatajate nõupidamiste kaudu.
  4. Lastekliiniku juhataja, direktor ja ülemõde korraldavad Lastekliiniku osakonnajuhatajate ja vanemõdede infokoosolekuid, nõupidamisi ja tulemusvestlusi. Osakonnajuhataja ja vanemõde korraldavad osakonna töötajate infokoosolekuid, nõupidamisi ja tulemusvestlusi.
  5. Lastekliiniku erialase töö korraldamiseks viiakse regulaarselt läbi suuri visiite, vahetustöö üleandmist-vastuvõtmist, kliinilisi konverentse, erialalisi konverentse, haigete arutelusid, meditsiinikirjanduse ülevaadete esitamisi, patoanatoomilisi konverentse, teaduslikke seminare ning välislektorite esinemisi, doktorantide ja residentide töötulemuste analüüsimisi.
  6. Lastekliiniku töö üldine hindamine toimub Kliinikumi juhatuse poolt Lastekliiniku tulemusplaani täitmisele hinnangu andmisega.
  7. Lastekliiniku juhataja, direktori, ülemõe, osakonnajuhatajate ja vanemõe(õdede) töösoorituse hindamise aluseks on nende tulemusplaanide ja töökohustuste täitmine, arst-õppejõudude ning õendus- ja hooldustöötajate hindamise aluseks on nende töökohustuste täitmine.
 8. LASTEKLIINIKU FINANTSEERIMISE KORD
  1. Lastekliinikut finantseeritakse Kliinikumi juhatuse poolt kinnitatud eelarve alusel lähtuvalt haigekassadega sõlmitud erialalepingutele ja muudest allikatest saadavatele tuludele.
  2. Eelarvevahendite kasutamine toimub vastavalt Kliinikumi juhatuse poolt kehtestatud finants-majandustegevuse korrale ja käesolevast põhimäärusest lähtuvale sihipärasusele.
 9. LASTEKLIINIKU ARUANDLUSE KORD
  1. Lastekliinik koostab ja esitab aruandeid seaduste ja teiste õigusaktidega ning Kliinikumi juhatuse poolt kehtestatud korras.
 10. LASTEKLIINIKU MOODUSTAMINE, TEMA TEGEVUSE ÜMBER-KORRALDAMINE JA LÕPETAMINE
  1. Lastekliinik moodustatakse, korraldatakse ümber ja tema tegevus lõpetatakse, võttes arvesse Tartu Ülikooli arstiteaduskonna struktuuri, kliinikumi juhatuse otsusega, mille kinnitab kliinikumi nõukogu.