Koolitused kliinikumi töötajatele 2017.a. I poolaastal

Kursustele registreerimine medinfo@kliinikum.ee, telefon 7318185

Lisateave kursuste kohta Keiu.Saarniit@kliinikum.ee, telefon 7318186

Teaduskirjanduse otsingud andmebaasides. Otsingustrateegia ülesehitamine, teostamine ja dokumenteerimine (kursuse materjal põhineb Yorki Ülikooli koolitusel)

Toimumise aeg: 21. veebruar 14.00 – 16.00
Toimumise koht: Puusepa 2, ruum 123, meditsiiniinfo keskus

 

Toimumise aeg: 6. aprill 14.00 – 16.00
Toimumise koht: Puusepa 2, ruum 123, meditsiiniinfo keskus
 • Põhimõisted: infootsing ja infopäring, otsingustrateegia, andmebaas ja kasutajaliides, kirje
 • Otsingustrateegia ülesehitamine: küsimuse sõnastamine, küsimuse mõisteteks eraldamine (PICO). Otsinguvõimalused PubMedis
 • Terminite määratlemine: MeSHi terminid, muud võimalused terminite määratlemiseks
 • Otsingustrateegia ülesehitamine: terminite kasutamise võimalused (otsing metamärgiga, kärpimine, Boole’i operaatorid jne)
 • Otsingustrateegia teostamine: leitud tulemused – millest sõltub tulemuste arv PubMedi näitel
 • Otsingu dokumenteerimine
 • Praktilised harjutused

 

Otsingu strateegia ülesehitamine: terminite määratlemisest kuni otsingu tulemuste kontrollimiseni (jätkukursus Yorki Ülikooli koolituse I osale)

Toimumise aeg: 21. märts 14.00 – 16.00
Toimumise koht: Puusepa 2, ruum 123, meditsiiniinfo keskus

 

Toimumise aeg: 18. mai 14.00 – 16.00
Toimumise koht: Puusepa 2, ruum 123, meditsiiniinfo keskus

 

 • Otsingu terminite määratlemine: traditsioonilised meetodid ja internetipõhised tööriistad
 • Olemasoleva kirjanduse mahu ja kättesaadavuse hindamine
 • Küsimuse mõisteteks eraldamine (PICO, PICOS jt)
 • PRESS 2015 projekt: otsistrateegia kontrollimine
 • Peamiste vigade vältimine: tagasivõetud artiklid, errata, kommentaarid, piiramine inimestega
 • Otsingu tulemuste uuendamine
 • Praktilised harjutused

 

PICO meetod. Tõenduspõhine meditsiin (EBM) ja selle otsivõimalused infoallikatest

Toimumise aeg: 22. märts 13.00 – 16.00
Toimumise koht: Puusepa 2, ruum 123, meditsiiniinfo keskus

 

Toimumise aeg: 5. aprill 13.00 – 16.00
Toimumise koht: Puusepa 2, ruum 123, meditsiiniinfo keskus

 

Tõenduspõhine meditsiin (mõiste, põhimõtted, uuringutüübid)

 • Küsimuse esitamine, ülevaade PICO-meetodist
 • OVID – tõenduspõhise meditsiini infoallikad (EBM, Cochrane, Medline)
 • Otsivõimalused PubMed’is (Medline): lihtotsing, Medline (MeSH – meditsiiniterminite andmebaas, otsingute kombineerimine), PubMedi kliinilised päringud (PubMed Clinical Queries)

 

PubMed – vaba tarkvara. MeSH struktuur ja terminite kasutamine. Tõenduspõhise meditsiinialase info (EBM) otsingud PubMed-is.

Toimumise aeg: 23. märts 14.00- 16.00
Toimumise koht: Puusepa 2, ruum 123, meditsiiniinfo keskus

 

 • Otsingu põhitõed (loogikaoperaatorid, kärpimine, fraasiotsing jt.)
 • PubMedi üldiseloomustus
 • Medline’i üldiseloomustus
 • Otsinguvõimalused (autoriotsing, ajakirjaotsing, lihtotsing, liitotsing, piirangute kasutamine, otsingute salvestamine ja ajalugu, täistekstide otsing jne.)
 • töö otsingutulemustega
 • MeSH’i sõnastik
 • Tõenduspõhine info – kliinilised uuringud
 • Küsimuse püstitamine, PICO-küsimuse ülesehitus
 • Praktilised harjutused

 

Viitehaldustarkvarad - koguda, hallata, salvestada ja jagada teavet, samuti luua tsitaate ja bibliograafiaid. ZOTERO, MENDELEY, ENDNOTE

Toimumise aeg: 12. aprill 14.00- 16.00
Toimumise koht: Puusepa 2, ruum 123, meditsiiniinfo keskus

 

Toimumise aeg: 17. mai 14.00- 16.00
Toimumise koht: Puusepa 2, ruum 123, meditsiiniinfo keskus

 

 

Teaduskirjanduse otsing meditsiinialastes andmebaasides: Medline (OVID), EBMC, EBSCO, UpToDate

Toimumise aeg: 19. aprill 13.00- 16.00
Toimumise koht: Puusepa 2, ruum 123, meditsiiniinfo keskus

 

 • Infootsing. Infokirjaoskus. Infopäringu sõnastamine
 • Teemaportaalid, repositooriumid, Google Scholar
 • RSS
 • Andmebaasid
 • Infootsingu tulemuste kvaliteedi hindamine
 • Kliinikumi andmebaasid:
  • OVID: LWW ajakirjad, raamatud, Medline, EBM, Cochrane; Ovid MD
  • Micromedex, CareNotes
  • StatRef Medical Library
 • UpToDate , LexiComp
 • EBSCO Host, Medline
 • PubMed: lihtotsing, liitotsing, MesH
 • Tõenduspõhine meditsiin:
  • põhimõtted, uuringutüübid, PICO-küsimus
  • OVID EBM, Cochrane
  • PubMed Clinical Queries

 

MicroMedexHealthCare Information Series. Care Notes. Info haiguste, ravimite, mürgistuste kohta. Patsiendiinfo. Ravimite koostoime võrdlus.

Toimumise aeg: 9. mai 14.00 – 16.00
Toimumise koht: Puusepa 2, ruum 123, meditsiiniinfo keskus

 

 • MICROMEDEX on erinevate ravimite, mürgistuste haiguste ja patsiendiinfo andmebaaside kogum:
  • Martindale
  • Tox & Drug
 • Micromedex on mõeldud abivahendina praktiseerivatele arstidele, farmatseutidele, õdedele. See suur andmete kogum sisaldab ainult tõenduspõhist informatsiooni.

 

E-kursus "Meditsiinialased infoallikad ja infokirjaoskuse põhimõisted"

Toimumise aeg: 06. märts - 28. aprill

E-kursus vene keeles: "Источники информации Клиники ТУ и их использование"

Toimumise aeg: 06. märts - 28. aprill


Kursuse eesmärgiks on tutvustada meditsiinialaseid infoallikaid internetis ja anda teadmisi ning praktilisi oskusi meditsiinialase teadusinformatsiooni otsimiseks.

Kursuse sisu:

 • Ülevaade infoallikatest
 • Põhimõisted (infokirjaoskus). Infootsingu oskuste omandamine andmebaasides (päringu koostamine, märksõnaotsing, võtmesõnaotsing, otsingutulemuste hindamine ja korrastamine)
 • Ülevaade kliinikumi andmebaasidest.
 • Ülevaade Tartu Ülikooli raamatukogu infoallikatest
 • Erinevate andmebaaside otsingu platvormide tutvustus ( Medline, Clin–eguide, MicroMedex HealthCare Information Systems, StatRef Medical Library, EBSCO)
 • Tõenduspõhise meditsiini infoallikad (EBM Collection) ja infootsingu teostamine
 • PICO meetodi tutvustus
 • Internetis vabalt kättesaadav meditsiinialane info ja selle kvaliteedi hindamine
 • Vaba tarkvara PubMed ja tema võimalused.
 • Kliinikumi meditsiiniinfo keskuse lühitutvustus
 • Kliinikumi infoallikate kasutamine terminalserveri kaudu

Kursuse läbiviimise kirjeldus:

 • Kursus toimub Moodle keskkonnas, kus on kirjas ajakava, kursuse materjalid ja juhendid harjutuste sooritamiseks
 • Esimene kokkusaamine lektoriga toimub õppeklassis, kus antakse lisateavet kursuse läbiviimise kohta
 • Harjutused esitatakse foorumite kaudu ja lektor vastab teie küsimustele
 • Kursus on jaotatud kaheksaks mooduliks, kursuse kestvus on kaks kuud
 • Kõik moodulid lõpevad testiga omandatud teadmiste ja oskuste kontrolliks

Kursuse käigus on vajadusel võimalik suhelda lektoriga eelnevalt kokkulepitud ajal kohapeal.
Kursuse läbimise tulemusena oskavad kursuslased iseseisvalt kasutada oma eriala infoallikaid ning hinnata internetist kättesaadava info kvaliteeti.

 

E-kursus "Otsingustrateegia ülesehitamine meditsiinialase teaduskirjanduse andmebaasides"

Toimumise aeg: 06. veebruar – 03. märts

 

Kursuse kestvus 1 kuu

Kursus koosneb viiest teemaplokist.

Kursuse temaatika.

Õppijad tutvuvad infopäringu ülesehitamisega vajaliku otsiterminite valimise võimalustega ja sellega, missugused võimalused on terminite valikuks. Olulise osa otsingustrateegia ülesehitamisel moodustab meditsiiniterminite tesaurus-sõnastik MeSH (Medical Subject Headings) - kursuse läbinud tunnevad selle põhimõtteid ja oskavad seda kasutada.

Koolituse järgmises osas tutvustatakse terminite kasutamise võimalusi (nt kärpimine, otsing metamärgiga, jt), mis hõlbustavad ja kiirendavad otsingustrateegia ülesehitamist. Lisaks kirjeldatakse Boole'i loogikaoperaatoreid AND, OR ja NOT.

Edaspidi tutvuvad kursusel osalejad probleemidega, mis võivad ette tulla, kui infopäring on juba sooritatud, ja mis sellistel puhkudel ette võtta.

Enamiku teemade juures tuuakse näiteid, milliste kriteeriumite järgi toimuvad otsingud andmebaasi Medline kasutajaliideses PubMed.

Kursuse viimases moodulis analüüsitakse leitud tulemusi, käsitletakse otsingustrateegia kontrollimist ja otsingute dokumenteerimist.

 

E-kursus "Abivahendid parima otsistrateegia ülesehitamiseks ja eelkontrollimiseks"

Toimumise aeg: 06. märts – 31. märts

 

Kursuse kestvus on 1 kuu

1. teema: otsiterminite määratlemine
Küsimuse mõisteteks eraldamine (PICO meetod ja selle edasiarendused)
Otsingu terminite määratlemine: traditsioonilised meetodid, tekstianalüüsi ja teksti visualiseerimise tööriistad

2. teema: olemasoleva kirjanduse mahu ja kättesaadavuse hindamine
Kuidas seda teha, Epistemonikos

3. teema: otsingustrateegia eelkontrollimine
PRESS 2015 projekt ja kontrollküsimustik

4. teema: vead otsingute tegemisel
Kuidas leida üles tagasivõetud artiklid, ilmunud artiklites tehtud parandused, kommentaarid

5. teema: otsingu tulemuste uuendamine
Erinevad kuupäevaväljad PubMedi näitel