Avaleht » Eetikakomiteed Eestis

Leia kiiresti

Otsing

Sisene
 
Eetikakomiteed Eestis Prindi

1, Eesti Bioeetika Nõukogu

Eesti Bioeetika Nõukogu (edaspidi nõukogu) asutati 1998. aastal. Nõukogu koosseis kinnitatakse Sotsiaalministri poolt kolmeks aastaks.

Nõukogu ülesanded on:

1. nõustada Riigikogu, Sotsiaalministeeriumi ja teisi valitsusasutusi bioeetika-alastes küsimustes;

2. kujundada meditsiini tegevusaladel ühtsed bioeetika-alased seisukohad;

3. tutvustada avalikkusele bioeetika-alaseid põhimõtteid ja korraldada sellekohaste andmete avaldamist;

4. koordineerida Eestis tegutsevate inimuuringute eetikakomisjonide ja bioeetika-alaste komisjonide tegevust;

5. teha seaduseelnõude ja teiste õigusaktide väljatöötamisel bioeetika-alaseid ettepanekuid.

 

 

Nõukogu koosseis alates 17. märts 2011 (täiendatud 03. juuni 2011):

 

Esimees: Hele Everaus, Tartu Ülikooli arstiteaduskonna professor

Aseesimees: Andres Soosaar, ajakirja Eesti Arst peatoimetaja

Sekretär: Kristi Lõuk, Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht

 

Liikmed:

Margit Sutrop, Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna professor, eetikakeskuse juhataja

Jaan Ginter, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna professor, dekaan

Ants Nõmper, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Raidla Leijns & Norcous partner

Tiina Talvik, Tartu Ülikooli emeriitprofessor

Arvo Tikk, Tartu Ülikooli emeriitprofessor, Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee aseesimees

Meego Remmel, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu president; Kõrgema Usuteadusliku Seminari eetika õppejõud

Luule Sakkeus, Tallinna Ülikooli vanemteadur, Eesti Demograafia Instituudi direktor

Jaak Põlluste, Tervise Arengu Instituudi teadussekretär, Tallinna Meditsiiniuuringute eetikakomitee esimees

Heli Paluste, Sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakonna juhataja

Maret Maripuu, Riigikogu liige

Viktor Vassiljev, Riigikogu liige

 

Kontakt:

Prof. Hele Everaus

Eesti Bioeetika Nõukogu esimees

Hematoloogia-onkoloogia kliinik

L. Puusepa 8

51014 Tartu

Hele.Everaus@kliinikum.ee

 

 

2. Eesti Arstide Liidu eetikakomitee

Eesti Arstide Liidu eetikakomitee tutvustab arstkonnale bioeetika ja meditsiinieetika kaasaegseid seisukohti ja tegeleb arstliku tegevusega seotud eetiliste küsimustega. Eetikakomitee annab EAL juhtorganeile nõu eetikaküsimustes ja ekspertarvamusi arstide liidu liikmete kutsetegevusega seotud eetiliste probleemide kohta. Eetikakomitee teeb koostööd Eesti Bioeetika Nõukogu ja teiste Eestis tegutsevate meditsiinieetika komiteedega.

Praegune eetikakomitee valiti arstide liidu üldkogu poolt  08.12.2012. Eetikakomitees on üldkogu otsusega 5 liiget ning nende volitused kestavad kuni dets 2015.

 

Eetikakomitee liikmeteks on:

 

Dr Andres Ellamaa

Dr Katrin Elmet

Dr Indrek Oro

Dr Jaan Tepp

Dr Kadri Lillemäe

 

Avaldused ja küsimused EAL eetikakomiteele saata:

Eesti Arstide Liit

Pepleri 32, 51010 Tartu

tel 742 0429 

faks 742 0932

e-mail: eal@arstideliit.ee 

 

 

3. Tallinna Lastehaigla Eetikakomitee

Tallinna Lastehaigla Eetikakomitee asutati 11.03.1997 esimese n.ö kliinilise eetikakomiteena Eestis. Haigla eetikakomiteedel on sageli variatsioonidega kirjanduse järgi ja nii ka Lastehaiglas 4 ülesannet:

harimine ja informatsiooni jagamine, haiglasisese poliitika kujundamine, juhtumite konsulteerimine, uurimustööde tegemine, kusjuures rõhuasetus on esimesel.

Peale uurimustööde oleme tegelenud kõigi kolme ülesandega.

 

Eetikakomitee esimees on Ülle Einberg, sekretär Margit Venesaar.

Kontaktinformatsioon: ulle.einberg@lastehaigla.ee, margit.venesaar@gmail.com.

 

 

 4. Tartu Ülikooli Kliinikumi eetikakomitee

Kontaktandmed:

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi eetikakomitee
L.Puusepa 1a  50406 Tartu

e-post eetikakomitee@kliinikum.ee 
sekretär Taivi Namm, tel 731 9202, taivi.namm@kliinikum.ee

 

 

5. Tartu Ülikooli Inimuuringute eetika komitee

Komitee kontaktandmed:   

Tartu Ülikooli Inimuuringute eetika komitee
Teadus- ja arendusosakond
Tartu Ülikool
Lossi 3-318
51003 Tartu

Komitee sekretär:
tel 737 5514

e-post eetikakomitee@ut.ee 

http://www.ut.ee/et/teadus/eetikakomitee

Koosseis alates 17. juunist 2013:

 

Eetikakomitee esimees:

Aime Keis, arstiteaduskond, tervishoiu instituut, meditsiinieetika lektor / Tartu Ülikooli Kliinikum, traumatoloogia-ortopeedia kliinik, arst-õppejõud ortopeedia erialal

 

Aseesimees:

Oivi Uibo, arstiteaduskond, pediaatria õppetool, lastegastroenteroloogia dotsent, dr. med

 

Liikmed:
Anu Masso, sotsiaal- ja haridusteaduskond, ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut, meediauuringute vanemteadur, PhD
Arvo Tikk, arstiteaduskond, emeriitprofessor, PhD
Kaia Kastepõld-Tõrs, sotsiaal- ja haridusteaduskond, psühholoogia instituut, nõustamispsühholoogia lektor, MSc
Kristi Lõuk, filosoofiateaduskond, eetikakeskus, projektijuht, MA
Külli Jaako, arstiteaduskond, bio-ja siirdemeditsiini instituut, farmakoloogia vanemteadur / farmakoloogia vanemassistent, dr. med.
Maire Peters, arstiteaduskond, naistekliinik, geneetika vanemteadur, PhD
Mare Remm, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, bioanalüütiku õppekava dotsent, PhD (väljastpoolt ülikooli kutsutud liige)
Naatan Haamer, Tartu Ülikooli Kliinikum, hingehoidja, MA (väljastpoolt ülikooli kutsutud liige)
Ruth Kalda, arstiteaduskond, polikliinik, peremeditsiini professor / kliiniku juhataja, dr. med.
Vahur Ööpik, kehakultuuriteaduskond, spordibioloogia ja füsioteraapia instituut, spordifüsioloogia professor, PhD
Vallo Olle, õigusteaduskond, avaliku õiguse instituut, haldusõiguse dotsent, dr. iur

 

 Eesmärgid:

  1. Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee (edaspidi komitee) hindab inimesel teostatavate uuringute teaduslikku väärtust ning otstarbekuse eetilisi ja õiguslikke aspekte. Komitee lähtub oma tegevuses Euroopa Nõukogu inimõiguste ja biomeditsiini konventsioonist "Inimõiguste ja inimväärikuse kaitse bioloogia ja arstiteaduse rakendamisel" (1997) ning Maailma Meditsiini assotsiatsiooni Helsingi Deklaratsioonist (1964), teistest rahvusvaheliselt tunnustatud bioeetikaalastest dokumentidest ja Eesti seadustest.
  2. Komitee eesmärk on tagada uuringutes uurimisalustena osalevate inimeste tervise, inimväärikuse, identiteedi, isikupuutumatuse ning teiste põhiõiguste ja vabaduste kaitstus.
  3. Komitee annab omapoolse hinnangu uurimistöödele, kindlustamaks nendes osalevate inimeste turvalisust punktis 2. nimetatud eesmärkide tagamiseks.
  4. Komitee on oma tegevuses sõltumatu organ, mis tegutseb Tartu Ülikooli juures ning annab oma hinnangu kõigile esitatud uurimistöödele sõltumata vastutava uurija töökohast.

Komitee isikuline koosseis ning komitee esimees kinnitatakse rektori poolt kolmeks aastaks. Ettepaneku komitee liikmete ja komitee esimehe osas teeb arstiteaduskonna dekaan.

Komitee aseesimehe ja sekretäri valivad komitee liikmed lihthäälteenamusega. Isiku esitamisel ja kinnitamisel komitee liikmeks lähtutakse sellest, et isik oleks komitee liikmena pädev otsustaja ning et komitee koosneks mitmeid erinevaid eluvaldkondi esindavatest nii meditsiinilise kui ka mittemeditsiinilise ettevalmistusega isikutest.

 

6. Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomitee

Tervise Arengu Instituut, http://www.tai.ee/

Hiiu 42, Tallinn 11619
Kabinet 124
Telefon: 6593924
Faks: 6593901
E-post: marje.liibek@tai.ee

Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomitee on Tervise Arengu Instituudi (TAI) juures tegutsev sõltumatu ekspertide komisjon, mis annab eetilise ja juriidilise hinnangu kavandatavatele uuringuprojektidele, et tagada maksimaalne turvalisus uuringus osalevatele subjektidele. Komitee eesmärgiks on tagada uurimisaluste inimeste tervis ning põhiõigused ning lähtub oma tegevuses Euroopa Nõukogu inimõiguste ja biomeditsiini konventsioonist "Inimõiguste ja inimväärikuse kaitse bioloogia ja arstiteaduse rakendamisel" (1997), Maailma Meditsiini assotsiatsiooni Helsingi Deklaratsioonist (1964) ning hea kliinilise praktika juhtnööridest.

Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomitee on 11-liikmeline. Esimees, aseesimess ning sekretär töötavad täiskohaga TAI-s. Teised on valitud Tallinna tervishoiu institutsioonide spetsialistide hulgast. Vähemalt üks liikmeist peab omama kraadi õigusteaduses. Liikmed töötavad tasuta, nad nimetatakse ametisse neljaks aastaks ning neid võib korra uuesti valida.

 

Esimees: Jaak Põlluste MD, PhD, pulmonoloog, Tervise Arengu Instituut
Aseesimees: Marika Žmenja, jurist, Ida-Tallinna Keskhaigla
Sekretär: Marje Liibek, filoloog, Tervise Arengu Instituut


Liikmed:
Adik Levin MD, PhD, lastearst, OÜ Role
Anne Kull dr theol, teoloog, Tartu Ülikool
Avo-Rein Tereping PhD, psühholoog, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus
Jaanus Kerge MD, endokrinoloog, Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Kaire Innos PhD, epidemioloog, Tervise Arengu Instituut
Tiina Juhansoo MD, PhD, kardioloog, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Vahur Valvere MD, PhD, onkoloog, Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Ülo Kallassalu MD, psühhiaater, Põhja-Eesti Regionaalhaigla  

 

kontaktinformatsioon komitee sekretärilt Marje Liibekilt: marje.liibek@tai.ee 6593924.