Avaleht Aruanded Eelarve Kliinikumi 2013. aasta eelarve
Kliinikumi 2013. aasta eelarve Prindi
T TULUD KOKKU 132 370 231
1. ÄRITULUD 132 294 751
1.01. Tervishoiuteenuste müük haigekassadele 114 132 623
1.02. Tervishoiuteenuste müük teistele asutustele- 6 446 027
1.03. Tervishoiuteenuste müük elanikkonnale 3 729 200
1.04. Meditsiiniga kaasnevad teenused 4 050 488
1.05. Müüdud kaupade müügitulu 803 850
1.06. Tulu ravimiuuringutest 447 000
1.07. Sihtfinantseerimine 1 458 033
1.08. Kasum põhivara müügist,kasum valuutakursi muutusest 2 000
1.09. Annetused, sponsorlus 57 400
1.10. Renditulud 508 570
1.11. Muud äritulud 659 560
2. FINANTSTULUD 75 480
3. ERAKORRALISED TULUD 0
KULUD KOKKU 136 523 406
5 ÄRIKULUD 136 263 406
5.1. Kaubad, toore, materjal, teenused 44 958 526
5.01.01. Müüdud ostukaupade maksumus 735 098
5.01.02. Ravimid, vaktsiinid 17 835 603
5.01.03. Muud meditsiinilised materjalid 19 164 110
5.01.04. Mittemeditsiinilised materjalid 788 512
5.01.05. Tervishoiuteenuste ostukulud 1 038 312
5.01.06. Mittetervishoiuteenuste ostukulud otsekäibes 483 015
5.01.07. Käibemaksukulu materjalidelt ja teenustelt 4 913 876
5.2. Mitmesugused tegevuskulud 15 656 638
5.02.01. Töölähetused ja personalikoolitus 400 567
5.02.02. Kinnistute, hoonete ja ruumide kulud otsekäibes 3 843 670
5.02.03. Kinnistute hoonete ja ruumide remondi- ja ehituskulud 163 400
5.02.04. Transport ja sõidukite ülalpidamiskulud 375 877
5.02.05. Info-ja kommunikatsioonikulud (kantseleikulud) 277 685
5.02.06. Toitlustamine ja toiduained 920 920
5.02.07. Infotehnoloogiakulud 979 640
5.02.08. Esinduskulud ja külaliste vastuvõtukulud 51 595
5.02.09. Põhivara ja kuluinventari remont ja hooldus otsekäibes 999 867
5.02.10. Pehme inventar, ameti-eririietus 184 428
5.02.11. Erisoodustused 32 605
5.02.12. Muud tegevuskulud 297 055
5.02.13. Käibemaksukulud 7 129 329
5.03. Tööjõukulud 65 446 098
5.03.01. Arstide töötasu 15 968 189
5.03.02. Õendus-ja hoolduspersoanli töötasu 21 164 022
5.03.03. Tugipersonali töötasu 7 885 649
5.03.04. Töötasu tasuliste teenuste eest 1 011 214
5.03.05. Residentide ja internide töötasu 2 811 298
5.03.07. Sotsiaalmaks ja töötuskindlustus 16 605 726
5.04. Kulum ja allahindlus 10 163 500
5.05. Muud ärikulud 38 644
6. FINANTSKULUD 260 000
7.   ERAKORRALISED KULUD 0
Reserv: -4 153 175