Avaleht Aruanded Eelarve Kliinikumi 2012. aasta eelarve
Kliinikumi 2012. aasta eelarve Prindi
TULUD KOKKU 123 667 897
1. ÄRITULUD 123 518 993
1.01. Tervishoiuteenuste müük haigekassadele 107 568 000
1.02. Tervishoiuteenuste müük teistele asutustele- 5 983 458
1.03. Tervishoiuteenuste müük elanikkonnale 3 107 516
1.04. Meditsiiniga kaasnevad teenused 2 978 751
1.05. Müüdud kaupade müügitulu 1 117 935
1.06. Tulu ravimiuuringutest 498 130
1.07. Sihtfinantseerimine 1 146 850
1.08. Kasum põhivara müügist,kasum valuutakursi muutusest 1 000
1.09. Annetused, sponsorlus 25 000
1.10. Renditulud 477 678
1.11. Muud äritulud 614 675
2. FINANTSTULUD 148 904
3. ERAKORRALISED TULUD 0
KULUD KOKKU 123 913 550
5 ÄRIKULUD 123 541 062
5.1. Kaubad, toore, materjal, teenused 41 701 555
5.01.01. Müüdud ostukaupade maksumus 759 143
5.01.02. Ravimid, vaktsiinid 16 070 287
5.01.03. Muud meditsiinilised materjalid 17 960 520
5.01.04. Mittemeditsiinilised materjalid 671 203
5.01.05. Tervishoiuteenuste ostukulud 980 084
5.01.06. Mittetervishoiuteenuste ostukulud otsekäibes 633 132
5.01.07. Käibemaksukulu materjalidelt ja teenustelt 4 627 186
5.2. Mitmesugused tegevuskulud 11 763 173
5.02.01. Töölähetused ja personalikoolitus 361 823
5.02.02. Kinnistute, hoonete ja ruumide kulud otsekäibes 3 497 530
5.02.03. Kinnistute hoonete ja ruumide remondi- ja ehituskulud 122 930
5.02.04. Transport ja sõidukite ülalpidamiskulud 338 332
5.02.05. Info-ja kommunikatsioonikulud (kantseleikulud) 276 323
5.02.06. Toitlustamine ja toiduained 887 054
5.02.07. Infotehnoloogiakulud 1 005 681
5.02.08. Esinduskulud ja külaliste vastuvõtukulud 43 468
5.02.09. Põhivara ja kuluinventari remont ja hooldus otsekäibes 1 041 192
5.02.10. Pehme inventar, ameti-eririietus 139 933
5.02.11. Erisoodustused 27 923
5.02.12. Muud tegevuskulud 182 154
5.02.13. Käibemaksukulud 3 838 830
5.03. Tööjõukulud 59 916 759
5.03.01. Arstide töötasu 14 876 962
5.03.02. Õendus-ja hoolduspersoanli töötasu 19 649 307
5.03.03. Tugipersonali töötasu 7 209 677
5.03.04. Töötasu tasuliste teenuste eest 779 625
5.03.05. Residentide ja internide töötasu 2 065 351
5.03.07. Sotsiaalmaks ja töötuskindlustus 15 335 837
5.04. Kulum ja allahindlus 10 074 849
5.05. Muud ärikulud 84 726
6. FINANTSKULUD 372 488
7.   ERAKORRALISED KULUD 0
Reserv: -245 653