Avaleht Aruanded Eelarve Kliinikumi 2011. aasta eelarve
Kliinikumi 2011. aasta eelarve Prindi
TULUD KOKKU 113 156 359
1. ÄRITULUD 113 043 993
1.1. Tervishoiuteenuste müük haigekassadele 98 830 293
1.2. Tervishoiuteenuste müük teistele asutustele- 4 940 248
1.3. Tervishoiuteenuste müük elanikkonnale 2 819 889
1.4. Meditsiiniga kaasnevad teenused 3 216 748
1.5. Müüdud kaupade müügitulu 566 703
1.6. Tulu ravimiuuringutest 504 199
1.7. Sihtfinantseerimine 1 157 090
1.8. Kasum põhivara müügist,kasum valuutakursi muutusest 2 109
1.9. Annetused, sponsorlus 22 369
1.10. Renditulud 455 530
1.11. Muud äritulud 528 815
2. FINANTSTULUD 112 366
3. ERAKORRALISED TULUD  
KULUD KOKKU 113 724 200
5 ÄRIKULUD 113 436 342
5.1. Kaubad, toore, materjal, teenused 37 208 980
5.1.1. Müüdud ostukaupade maksumus 455 542
5.1.2. Ravimid, vaktsiinid 14 257 025
5.1.3. Muud meditsiinilised materjalid 16 486 378
5.1.4. Mittemeditsiinilised materjalid 630 522
5.1.5. Tervishoiuteenuste ostukulud 724 425
5.1.6. Mittetervishoiuteenuste ostukulud otsekäibes 534 787
5.1.7. Käibemaksukulu materjalidelt ja teenustelt 4 120 301
5.2. Mitmesugused tegevuskulud 10 651 420
5.2.1. Töölähetused ja personalikoolitus 298 557
5.2.2. Kinnistute, hoonete ja ruumide kulud otsekäibes 3 229 821
5.2.3. Kinnistute hoonete ja ruumide remondi- ja ehituskulud 125 925
5.2.4. Transport ja sõidukite ülalpidamiskulud 306 636
5.2.5. Info-ja kommunikatsioonikulud (kantseleikulud) 278 600
5.2.6. Toitlustamine ja toiduained 730 221
5.2.7. Infotehnoloogiakulud 955 573
5.2.8. Esinduskulud ja külaliste vastuvõtukulud 43 752
5.2.9. Põhivara ja kuluinventari remont ja hooldus otsekäibes 1 154 351
5.2.10. Pehme inventar, ameti-eririietus 113 004
5.2.11. Erisoodustused 21 631
5.2.12. Muud tegevuskulud 207 884
5.2.13. Käibemaksukulud 3 185 465
5.3. Tööjõukulud 55 989 260
5.3.1. Arstide töötasu 13 851 084
5.3.2. Õendus-ja hoolduspersoanli töötasu 17 979 992
5.3.3. Tugipersonali töötasu 6 852 122
5.3.4. Töötasu tasuliste teenuste eest 718 417
5.3.5. Residentide ja internide töötasu 2 257 061
5.3.7. Sotsiaalmaks ja töötuskindlustus 14 330 584
5.4. Kulum ja allahindlus 9 502 859
5.5. Muud ärikulud 83 823
6. FINANTSKULUD 287 858
7.   ERAKORRALISED KULUD  
Reserv: -567 841