Avaleht Aruanded Eelarve Kliinikumi 2004. aasta eelarve
Kliinikumi 2004. aasta eelarve Prindi

eelarve

12 kuu täitmine

TULUD KOKKU

906 190 053

945 546 633

I ÄRITULUD KOKKU

904 790 053

943 801 654

1.1. Tervishoiuteenuste müük haigekassadele

769 877 181

791 877 416

1.2. Tervishoiuteenuste müük teistele asutustele

56 580 283

66 555 711

1.3. Tervishoiuteenuste müük elanikkonnale

23 548 155

26 648 767

1.4. Mittemeditsiiniliste teenuste müük

13 793 761

16 937 383

1.5. Müüdud kaupade müügitulu

5 762 241

3 541 863

1.6. Tulu ravimiuuringutest

2 750 000

3 578 164

1.7. Teadus ja arendustöö sihtfinantseerimine

2 477 751

2 450 766

1.8. Muu sihtfinantseerimine

14 409 547

15 271 262

1.9.Eelmiste aastate kasum,kasum põhivara müügist, valuutakursi muutustest, trahvid, viivised

3 890 000

4 143 964

1.10. Annetused, sponsorlus, dotatsioonid mittepõhitegevusele, muud eraldised

55 600

276 876

1.11. Renditulud

4 546 400

3 793 111

1.12. Muud äritulud

7 099 134

8 726 369

II FINANTSTULUD

1 400 000

1 744 980

III ERAKORRALISED TULUD

 

 

KULUD KOKKU

909 169 820

937 112 711

ÄRIKULUD KOKKU

906 793 571

935 552 839

5.1. Kaubad, toore, materjal , teenused kokku

285 060 023

287 060 499

5.1.1. Müüdud ostukaupade maksumus

4 373 021

2 925 009

5.1.2. Ravimid

99 981 422

90 177 360

5.1.3. Muud meditsiinilised materjalid

145 051 191

162 069 668

5.1.4. Mittemeditsiinilised materjalid

9 047 486

7 898 245

5.1.5. Tervishoiuteenuste ostukulud

3 407 820

4 146 817

5.1.6. Mittetervishoiuteenuste ostukulud

5 921 229

4 319 971

5.1.7. Käibemaks materjalidelt

17 277 854

15 523 428

5.2. Mitmesugused tegevuskulud

121 068 670

147 615 429

5.2.1. Töölähetused ja personalikoolitus

7 675 881

7 409 049

5.2.2. Kinnistute, hoonete, ruumide kulud

23 959 322

25 180 215

5.2.3. Kinnistute, hoonete, ruumide remondikulud

17 493 229

18 302 236

5.2.4. Transport ja sõidukite ülalpidamiskulud

3 825 921

4 111 902

5.2.5. Info-ja kommunikatsioonikulud

7 505 432

6 920 854

5.2.6. Toitlustamine ja toiduained

8 332 945

9 907 862

5.2.7. Infotehnoloogia

8 409 142

8 833 041

5.2.8. Esindus, külaliste vastuvõtu ja reklaamikulud

1 132 897

1 142 600

5.2.9. Põhivara ja kuluinventari remont ja hooldus

14 367 459

15 202 365

5.2.10. Inventar, ameti-eririietus

2 813 125

2 382 653

5.2.11. Erisoodustused tulumaksuga

261 919

351 834

5.2.12. Muud tegevuskulud (audiitorabi, konsultatsioonid, õigusabi)

2 449 413

26 396 177

5.2.12.1. Käibemaks tegevuskuludelt

13 350 927

14 482 379

5.2.12.2. Käibemaks põhivaralt

9 491 058

6 907 786

5.2.12.3. Käibemaks muudelt

 

84 476

5.3. Tööjõukulud

421 407 944

418 137 626

5.3.1. Arstide tööjõukulud

121 363 350

117 735 200

5.3.2. Õdede ja hoolduspersonali tööjõukulud

123 391 012

125 463 090

5.3.3. Tugipersonli tööjõukulud

60 551 227

57 650 227

5.3.4. Töötasu tasulistest teenustest

961 785

1 280 752

5.3.5. Residentide ja internide tööjõukulud, juh. Tasud

9 363 296

11 118 072

5.3.7. Pensionikulu

41 000

40 560

5.3.8. Maksud töötasult

105 736 274

104 849 726

5.4. Kulum ja allahindlus

76 029 800

78 729 976

5.5. Muud ärikulud

3 227 134

4 009 308

6. FINANTSKULUD

2 376 249

1 559 873

7. ERAKORRALISED KULUD

 

 

reserv (kasum,kahjum)

-2 979 767

8 433 922