Avaleht Aruanded Eelarve Kliinikumi 2005. aasta eelarve
Kliinikumi 2005. aasta eelarve Prindi

TULUD KOKKU

1 038 033 681

I ÄRITULUD KOKKU

1 036 233 681

1.1. Tervishoiuteenuste müük haigekassadele

868 016 590

1.2. Tervishoiuteenuste müük teistele asutustele

70 230 496

1.3. Tervishoiuteenuste müük elanikkonnale

29 253 825

1.4. Mittemeditsiiniliste teenuste müük

29 304 522

1.5. Müüdud kaupade müügitulu

3 070 739

1.6. Tulu ravimiuuringutest

4 375 000

1.7. Sihtfinantseerimine

18 510 575

1.8. Kasum põhivara müügist, valuutakursi
muutustest,trahvid, viivised

0

1.9. Annetused, sponsorlus, dotatsioonid mittepõhitegevusele

0

1.10. Renditulud

4 925 563

1.11. Muud äritulud

8 546 371

II FINANTSTULUD

1 800 000

III ERAKORRALISED TULUD

 

KULUD KOKKU

1 043 616 603

ÄRIKULUD KOKKU

1 042 122 873

5.1. Kaubad, toore, materjal , teenused kokku

314 590 210

5.1.1. Müüdud ostukaupade maksumus

2 954 434

5.1.2. Ravimid

94 215 610

5.1.3. Muud meditsiinilised materjalid

177 677 343

5.1.4. Mittemeditsiinilised materjalid

8 408 408

5.1.5. Tervishoiuteenuste ostukulud

5 714 602

5.1.6. Mittetervishoiuteenuste ostukulud

4 967 408

5.1.7. Käibemaks materjalidelt

20 652 405

5.2. Mitmesugused tegevuskulud

131 560 905

5.2.1. Töölähetused ja personalikoolitus

9 189 516

5.2.2. Kinnistute, hoonete, ruumide kulud

30 748 451

5.2.3. Kinnistute, hoonete, ruumide remondikulud

7 611 016

5.2.4. Transport ja sõidukite ülalpidamiskulud

4 577 374

5.2.5. Info-ja kommunikatsioonikulud

7 358 864

5.2.6. Toitlustamine ja toiduained

10 489 905

5.2.7. Infotehnoloogiakulud

13 638 761

5.2.8. Esindus, külaliste vastuvõtu ja reklaamikulud

850 166

5.2.9. Põhivara ja kuluinventari remont ja hooldus

16 077 505

5.2.10. Pehme inventar, ameti-eririietus

2 911 306

5.2.11. Erisoodustused tulumaksuga

324 305

5.2.12. Muud tegevuskulud (audiitorabi, konsultatsioonid, õigusabi)

1 439 463

5.2.13. Käibemaksukulud

26 344 273

5.3. Tööjõukulud

517 546 515

5.3.1. Arstide tööjõukulud

135 678 548

5.3.2. Õdede ja hoolduspersonali tööjõukulud

164 918 210

5.3.3.Tugipersonali töötasukulud

64 689 143

5.3.4. Tasulise teenuse lisatasu

1 450 245

5.3.6. Residentide tööjõukulud, juhendamine

20 903 417

5.3.7. Pensionikulu

41 000

5.3.8. Sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks

129 865 953

5.4. Kulum ja allahindlus

77 814 379

5.5. Muud ärikulud

610 864

6. FINANTSKULUD

1 493 730

7. ERAKORRALISED KULUD

 

reserv (kasum,kahjum)

-5 582 922