Avaleht Aruanded Eelarve Kliinikumi 2010. aasta eelarve
Kliinikumi 2010. aasta eelarve Prindi
TULUD KOKKU 1 661 382 958
I ÄRITULUD KOKKU 1 659 271 286
1.1. Tervishoiuteenuste müük haigekassadele 1 446 565 304
1.2. Tervishoiuteenuste müük teistele asutustele 74 132 503
1.3. Tervishoiuteenuste müük elanikkonnale 43 777 990
1.4. Mittemeditsiiniliste teenuste müük 48 533 399
1.5. Müüdud kaupade müügitulu 6 930 889
1.6. Tulu ravimiuuringutest 7 900 000
1.7. Sihtfinantseerimine 16 318 500
1.8 Kasum põhivara müügist, valuutakursi muutustest,
trahvid, viivised
80 000
1.9. Annetused, sponsorlus 300 000
1.10. Renditulud 6 808 441
1.11. Muud äritulud 7 924 260
II FINANTSTULUD 2 111 672
III ERAKORRALISED TULUD
KULUD KOKKU 1 702 306 885
ÄRIKULUD KOKKU 1 696 288 885
5.1. Kaubad, toore, materjal , teenused kokku 557 879 392
5.1.1. Müüdud ostukaupade maksumus 5 672 255
5.1.2. Ravimid 201 024 592
5.1.3. Muud meditsiinilised materjalid 251 925 623
5.1.4. Mittemeditsiinilised materjalid 10 478 194
5.1.5. Tervishoiuteenuste ostukulud  12 533 119
5.1.6. Mittetervishoiuteenuste ostukulud  8 226 554
5.1.7. Käibemaks materjalidelt 68 019 055
5.2. Mitmesugused tegevuskulud 154 491 348
5.2.1. Töölähetused ja personalikoolitus 2 919 538
5.2.2. Kinnistute, hoonete, ruumide kulud  50 324 787
5.2.3. Kinnistute, hoonete, ruumide remondikulud 1 797 300
5.2.4. Transport ja sõidukite ülalpidamiskulud  4 938 632
5.2.5. Info-ja kommunikatsioonikulud 4 178 406
5.2.6. Toitlustamine ja toiduained  10 286 166
5.2.7. Infotehnoloogia  16 695 865
5.2.8. Esindus, külaliste vastuvõtu ja reklaamikulud 628 900
5.2.9. Põhivara ja kuluinventari remont ja hooldus 18 038 135
5.2.10. Inventar, ameti-eririietus 741 232
5.2.11. Erisoodustused tulumaksuga 355 932
5.2.12. Muud tegevuskulud (audiitorabi, konsultatsioonid, õigusabi) 2 149 916
5.2.13. Käibemaksukulud  41 436 539
5.3. Tööjõukulud 825 663 439
5.3.1. Arstide tööjõukulud 202 975 843
5.3.2. Õdede  ja hoolduspersonali tööjõukulud 266 910 141
5.3.3. Muu ja Halduspersonali tööjõukulud 100 315 946
5.3.4. Tasulise teenuse lisatasu 9 565 534
5.3.5. Residentide ja internide tööjõukulud 34 604 782
5.3.7. Pensionikulu
5.3.8. Maksud töötasult 211 291 193
5.4. Kulum ja allahindlus  157 740 592
5.5. Muud ärikulud 514 114
6. FINANTSKULUD 6 018 000
7. ERAKORRALISED KULUD
reserv (kasum,kahjum) -40 923 927