Avaleht Aruanded Eelarve Kliinikumi 2007. aasta eelarve
Kliinikumi 2007. aasta eelarve Prindi

TULUD KOKKU

1 463 380 475

I ÄRITULUD KOKKU

1 461 523 175

1.1. Tervishoiuteenuste müük haigekassadele

1 245 926 027

1.2. Tervishoiuteenuste müük teistele asutustele

90 245 520

1.3. Tervishoiuteenuste müük elanikkonnale

45 704 896

1.4. Mittemeditsiiniliste teenuste müük

41 388 676

1.5. Müüdud kaupade müügitulu

5 041 058

1.6. Tulu ravimiuuringutest

3 800 000

1.7. Sihtfinantseerimine

17 027 112

1.8. Kasum põhivara müügist, valuutakursi
muutustest,trahvid, viivised

0

1.9. Annetused, sponsorlus, dotatsioonid mittepõhitegevusele

500 000

1.10. Renditulud

6 320 942

1.11. Muud äritulud

5 568 944

II FINANTSTULUD

1 857 300

III ERAKORRALISED TULUD

 

KULUD KOKKU

1 491 871 607

ÄRIKULUD KOKKU

1 482 258 496

5.1. Kaubad, toore, materjal , teenused kokku

443 735 374

5.1.1. Müüdud ostukaupade maksumus

4 033 912

5.1.2. Ravimid

140 199 233

5.1.3. Muud meditsiinilised materjalid

233 810 683

5.1.4. Mittemeditsiinilised materjalid

10 528 050

5.1.5. Tervishoiuteenuste ostukulud

6 538 999

5.1.6. Mittetervishoiuteenuste ostukulud

12 591 578

5.1.7. Käibemaks materjalidelt

36 032 919

5.2. Mitmesugused tegevuskulud

191 970 884

5.2.1. Töölähetused ja personalikoolitus

11 599 699

5.2.2. Kinnistute, hoonete, ruumide kulud

32 007 738

5.2.3. Kinnistute, hoonete, ruumide remondikulud

8 134 712

5.2.4. Transport ja sõidukite ülalpidamiskulud

6 262 538

5.2.5. Info-ja kommunikatsioonikulud

7 200 529

5.2.6. Toitlustamine ja toiduained

10 472 996

5.2.7. Infotehnoloogiakulud

14 709 806

5.2.8. Esindus, külaliste vastuvõtu ja reklaamikulud

1 136 557

5.2.9. Põhivara ja kuluinventari remont ja hooldus

17 868 766

5.2.10. Pehme inventar, ameti-eririietus

2 555 100

5.2.11. Erisoodustused tulumaksuga

483 195

5.2.12. Muud tegevuskulud (audiitorabi, konsultatsioonid, õigusabi)

2 015 629

5.2.13. Käibemaksukulud

77 523 619

5.3. Tööjõukulud

769 122 459

5.3.1. Arstide tööjõukulud

199 950 469

5.3.2. Õdede ja hoolduspersonali tööjõukulud

251 913 171

5.3.3.Tugipersonali töötasukulud

94 912 902

5.3.4. Tasulise teenuse lisatasu

4 489 288

5.3.6. Residentide tööjõukulud, juhendamine

25 618 665

5.3.7. Pensionikulu

33 800

5.3.8. Sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks

192 204 164

5.4. Kulum ja allahindlus

76 420 983

5.5. Muud ärikulud

1 008 796

6. FINANTSKULUD

9 613 111

7. ERAKORRALISED KULUD

 

reserv (kasum,kahjum)

-28 491 132