Avaleht Aruanded Eelarve Kliinikumi 2008. aasta eelarve
Kliinikumi 2008. aasta eelarve Prindi

TULUD KOKKU

2 359 180 930

I ÄRITULUD KOKKU

2 353 986 799

1.1. Tervishoiuteenuste müük haigekassadele

1 571 131 995

1.2. Tervishoiuteenuste müük teistele asutustele

98 851 267

1.3. Tervishoiuteenuste müük elanikkonnale

54 551 570

1.4. Meditsiiniga kaasnevad teenused

58 925 172

1.5. Müüdud kaupade müügitulu

7 144 246

1.6. Tulu ravimiuuringutest

6 000 000

1.7. Sihtfinantseerimine

461 256 493

1.8. Kasum põhivara müügist, valuutakursi muutustest,trahvid, viivised

82 280 000

1.9. Annetused, sponsorlus, dotatsioonid mittepõhitegevusele

500 000

1.10. Renditulud

6 382 726

1.11. Muud äritulud

6 963 330

II FINANTSTULUD

5 194 131

III ERAKORRALISED TULUD

 

KULUD KOKKU

1 973 315 805

ÄRIKULUD KOKKU

1 957 115 456

5.1. Kaubad, toore, materjal , teenused kokku

604 820 367

5.1.1. Müüdud ostukaupade maksumus

5 676 032

5.1.2. Ravimid

223 755 741

5.1.3. Muud meditsiinilised materjalid

273 934 011

5.1.4. Mittemeditsiinilised materjalid

10 850 057

5.1.5. Tervishoiuteenuste ostukulud

12 830 951

5.1.6. Mittetervishoiuteenuste ostukulud

21 652 546

5.1.7. Käibemaks materjalidelt

56 121 029

5.2. Mitmesugused tegevuskulud

305 303 220

5.2.1. Töölähetused ja personalikoolitus

11 982 728

5.2.2. Kinnistute, hoonete, ruumide kulud

49 925 631

5.2.3. Kinnistute, hoonete, ruumide remondikulud

5 305 770

5.2.4. Transport ja sõidukite ülalpidamiskulud

6 951 114

5.2.5. Info-ja kommunikatsioonikulud

7 011 946

5.2.6. Toitlustamine ja toiduained

12 458 293

5.2.7. Infotehnoloogiakulud

18 693 494

5.2.8. Esindus, külaliste vastuvõtu ja reklaamikulud

865 960

5.2.9. Põhivara ja kuluinventari remont ja hooldus

18 750 349

5.2.10. Pehme inventar, ameti-eririietus

2 537 561

5.2.11. Erisoodustused tulumaksuga

717 707

5.2.12. Muud tegevuskulud (audiitorabi, konsultatsioonid, õigusabi)

3 068 530

5.2.13. Käibemaksukulud

167 034 137

5.3. Tööjõukulud

945 731 145

5.3.1. Arstide tööjõukulud

240 020 184

5.3.2. Õdede ja hoolduspersonali tööjõukulud

308 632 506

5.3.3.Tugipersonali töötasukulud

115 373 439

5.3.4. Tasulise teenuse lisatasu

9 757 044

5.3.6. Residentide tööjõukulud, juhendamine

35 578 790

5.3.7. Pensionikulu

44 616

5.3.8. Sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks

236 324 566

5.4. Kulum ja allahindlus

82 642 869

5.5. Muud ärikulud

18 617 855

6. FINANTSKULUD

16 200 349

7. ERAKORRALISED KULUD

 

 

 

reserv (kasum,kahjum)

385 865 125