Avaleht Aruanded Eelarve Kliinikumi 2009. aasta eelarve
Kliinikumi 2009. aasta eelarve Prindi

TULUD KOKKU

1 782 411 503

1 ÄRITULUD

1 776 797 386

1.1. Tervishoiuteenuste müük haigekassadele

1 532 910 631

1.2. Tervishoiuteenuste müük teistele asutustele

91 597 332

1.3. Tervishoiuteenuste müük elanikkonnale

48 577 124

1.4. Meditsiiniga kaasnevad teenused

56 766 705

1.5. Müüdud kaupade müügitulu

6 970 424

1.6. Tulu ravimiuuringutest

6 600 000

1.7. Sihtfinantseerimine

20 000 000

1.8. Kasum põhivara müügist,kasum valuutakursi muutusest

200 000

1.9. Annetused, sponsorlus

300 000

1.10. Renditulud

5 272 503

1.11. Muud äritulud

7 602 667

2. FINANTSTULUD

5 614 117

3. ERAKORRALISED TULUD

 

KULUD KOKKU

1 806 078 093

5. ÄRIKULUD

1 789 041 410

5.1. Kaubad, toore, materjal , teenused

595 962 973

5.1.1. Müüdud ostukaupade maksumus

5 274 525

5.1.2. Ravimid, vaktsiinid

208 716 334

5.1.3. Muud meditsiinilised materjalid

266 202 995

5.1.4. Mittemeditsiinilised materjalid

12 886 488

5.1.5. Tervishoiuteenuste ostukulud

10 417 862

5.1.6. Mittetervishoiuteenuste ostukulud otsekäibes

20 646 542

5.1.7. Käibemaksukulu materjalidelt ja teenustelt

71 818 227

5.2. Mitmesugused tegevuskulud

167 021 073

5.2.1. Töölähetused ja personalikoolitus

5 599 182

5.2.2. Kinnistute, hoonete ja ruumide kulud otsekäibes

56 830 973

5.2.3. Kinnistute hoonete ja ruumide remondi- ja ehituskulud

3 863 584

5.2.4. Transport ja sõidukite ülalpidamiskulud

6 314 364

5.2.5. Info-ja kommunikatsioonikulud (kantseleikulud)

5 362 811

5.2.6. Toitlustamine ja toiduained

11 434 282

5.2.7. Infotehnoloogiakulud

17 388 993

5.2.8. Esinduskulud ja külaliste vastuvõtukulud

345 412

5.2.9. Põhivara ja kuluinventari remont ja hooldus otsekäibes

18 544 037

5.2.10. Pehme inventar, ameti-eririietus

919 901

5.2.11. Erisoodustused

614 709

5.2.12. Muud tegevuskulud

2 077 673

5.2.13. Käibemaksukulud

37 725 152

5.3. Tööjõukulud

872 271 940

5.3.1. Arstide töötasu

216 628 657

5.3.2. Õendus-ja hoolduspersoanli töötasu

284 689 824

5.3.3. Tugipersonali töötasu

110 734 851

5.3.4. Töötasu tasuliste teenuste eest

7 399 950

5.3.5. Residentide ja internide töötasu

34 399 411

5.3.6. Pensionikulu

32 448

5.3.7. Sotsiaalmaks ja töötuskindlustus

218 386 799

5.4. Kulum ja allahindlus

153 127 619

5.5. Muud ärikulud

657 805

6. FINANTSKULUD

17 036 683

7. ERAKORRALISED KULUD

 

 

 

reserv (kasum,kahjum)

-23 666 590