Avaleht Aruanded Eelarve Kliinikumi 2014. aasta eelarve
Kliinikumi 2014. aasta eelarve Prindi
T TULUD KOKKU 141 463 851
  1. ÄRITULUD 141 453 831
    1.01. Tervishoiuteenuste müük haigekassadele 124 139 352
    1.02. Tervishoiuteenuste müük teistele asutustele- 7 331 849
    1.03. Tervishoiuteenuste müük elanikkonnale 4 918 798
    1.04. Meditsiiniga kaasnevad teenused 554 113
    1.05. Müüdud kaupade müügitulu 825 363
    1.06. Tulu ravimiuuringutest 395 000
    1.07. Sihtfinantseerimine 1 931 350
    1.08. Kasum põhivara müügist,kasum valuutakursi muutusest 2 460
    1.09. Annetused, sponsorlus 55 200
    1.10. Renditulud 587 865
    1.11. Muud äritulud 712 481
  2. FINANTSTULUD 10 020
  3. ERAKORRALISED TULUD 0
KULUD KOKKU 144 663 851
5 ÄRIKULUD 144 566 846
  5.1. Kaubad, toore, materjal, teenused 49 259 755
      5.01.01. Müüdud ostukaupade maksumus 743 779
      5.01.02. Ravimid, vaktsiinid 19 364 290
      5.01.03. Muud meditsiinilised materjalid 21 395 474
      5.01.04. Mittemeditsiinilised materjalid 760 868
      5.01.05. Tervishoiuteenuste ostukulud 1 129 980
      5.01.06. Mittetervishoiuteenuste ostukulud otsekäibes 531 486
      5.01.07. Käibemaksukulu materjalidelt ja teenustelt 5 333 878
  5.2. Mitmesugused tegevuskulud 16 845 619
      5.02.01. Töölähetused ja personalikoolitus 1 110 449
      5.02.02. Kinnistute, hoonete ja ruumide kulud otsekäibes 4 273 002
      5.02.03. Kinnistute hoonete ja ruumide remondi- ja ehituskulud 154 370
      5.02.04. Transport ja sõidukite ülalpidamiskulud 361 063
      5.02.05. Info-ja kommunikatsioonikulud (kantseleikulud) 257 200
      5.02.06. Toitlustamine ja toiduained 927 106
      5.02.07. Infotehnoloogiakulud 1 186 963
      5.02.08. Esinduskulud ja külaliste vastuvõtukulud 67 143
      5.02.09. Põhivara ja kuluinventari remont ja hooldus otsekäibes 1 022 684
      5.02.10. Pehme inventar, ameti-eririietus 211 160
      5.02.11. Erisoodustused 33 355
      5.02.12. Muud tegevuskulud 561 331
      5.02.13. Käibemaksukulud 6 679 793
    5.03. Tööjõukulud 68 025 916
      5.03.01. Arstide töötasu 17 417 033
      5.03.02. Õendus-ja hoolduspersoanli töötasu 23 047 410
      5.03.03. Tugipersonali töötasu 8 750 166
      5.03.04. Töötasu tasuliste teenuste eest 1 361 723
      5.03.05. Residentide ja internide töötasu 189 276
      5.03.07. Sotsiaalmaks ja töötuskindlustus 17 260 308
    5.04. Kulum ja allahindlus 10 073 067
    5.05. Muud ärikulud 362 489
  6. FINANTSKULUD 97 005
7.   ERAKORRALISED KULUD 0
Reserv: -3 200 000